Klubbguiden er et ressurssenter der klubben kan hente nyttig informasjon og nødvendige verktøy for drift og utvikling

Klubbguide

Klubbguiden er et verktøy i klubbutviklingsarbeidet til NBBF og skal gi klubbene veiledende informasjon for å forenkle arbeidet i klubb.  Siden gir informasjon om maler, retningslinjer, erfaringer fra tidligere prosjekter i andre klubber og oversikt over verktøy og muligheter til utvikling. Klubbene skal til enhver tid ha tilgang på veiledende informasjon for å forenkle arbeidet i klubb. 

Det er alltid hyggelig å se at det kommer nye basketballmiljøer! Her ligger det informasjon om hvordan man går frem for å danne en ny klubb.

 

Norges Basketballforbunds retningslinjer for etablering av ny klubb.

Etablering av nye klubber i NBBF blir sett i sammenheng med klubbutviklingsstrategien og vi ønsker å være tett på klubbene. I hovedsak ønsker vi å sikre stabile og sterke klubbmiljøer og regioner.

NBBF ønsker å fokusere på stabile og kompetente klubbmiljøer som innehar langsiktige planer for drift og ressurser til videre utvikling. Vi ønsker rekruttering av nye basketballutøvere, samtidig som vi skal fokusere på å beholde trygge miljøer for etablerte spillere. Flytting av allerede etablerte spillere til nye klubber gagner ikke klubbmiljøene eller norsk basket.

Så langt det er mulig ønsker NBBF at nyetablerte klubber samarbeider med nærliggende etablerte klubber for å sikre kompetanseflyt og kvalitet i klubbens oppbygging og videre prosesser. Som utgangspunkt skal ingen nye klubber opprettes i etablerte klubbers naturlige nedslagsfelt.

Vi ønsker at nye klubber skal kunne vise til planer for rekruttering og stabile rammer rundt aktiviteten de ønsker å begynne.  

NBBF vil for alle stille de spørsmålene som er relevante for vår vurdering om opptak slik at vi sikrer utvikling som er iht. våre og NIFs nedfelte satsningsområder. 

 

Hvordan starte ny klubb:

Har dere planer om å starte en ny klubb, så er det viktig at dere kontakter den lokale idrettskretsen så tidlig som mulig. Idrettskretsen er de som behandler og godkjenner søknad om opptak av idrettslag i Norges Idrettsforbund og tilhørende særforbund. 

Som ny klubb kan det være problematisk å orientere seg i lover og regler som gjelder for idretten. Ved å ta kontakt med idrettskretsen tidlig, så vil man få gode tips og unngå vanlige feil som f.eks. gammel lovnorm som ikke er gyldig lenger, navn på idrettslaget som ikke kan bli godkjent, ikke valgt tilstrekkelig antall tillitsverv etc. Dette vil kunne forsinke opptaket og i visse tilfeller at idrettslaget må gjennomføre et ekstraordinært årsmøte for å rette opp formelle feil før søknaden kan godkjennes. Dere kan også få hjelp med oppstart av ny klubb kan du få hos din region. 

 

Forbundet er delt inn i 5 basketballregioner:

Region Øst (Østfold, Vestfold, Buskerud, Oslo, Akershus, Hedmark, Oppland)
Region Sør (Aust- og Vest-Agder, Telemark)
Region Vest (Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane)
Region Midt (Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag)
Region Nord (Nordland, Troms, Finnmark)

 

Hvordan bli medlem av Norges Basketballforbund
Det er to måter å bli medlem av Norges Basketballforbund på:
1. Danne en helt ny klubb.
2. Starte en basketballgruppe innen et allerede etablert idrettslag.

 

1. Danne en helt ny klubb
Dersom dere vurdere å stifte et idrettslag, fleridrettslag eller særidrettslag, og ønsker å søke om opptak i NIF, tar dere direkte kontakte med idrettskretsen for bistand og veiledning i prosessen. 


2. Starte en basketballgruppe innen et allerede etablert idrettslag
Ved oppstart må følgende gjøres:
• Ta kontakt med det idrettslaget dere ønsker å starte en basketballgruppe i. Årsmøtet i dette idrettslaget må så godkjenne dannelsen av denne basketballgruppen. 
• Når dette er gjort fylles skjemaet «Søknad om medlemskap i Norges Basketballforbund»​ ut og sendes til idrettskretsen klubben vil tilhøre. NB! Legg ved protokoll fra stiftelsesmøtet, oversikt over styret og navn på medlemmene, samt lover for klubben. 
• Idrettskretsen behandler så søknaden og oversender den til Norges Basketballforbund for endelig godkjenning.


Økonomiske forpliktelser ved innmelding i Norges Basketballforbund
• Idrettslag/gruppe betaler ingen kontingent til Norges Idrettsforbund eller til idrettskrets.
• Idrettslaget/gruppen betaler seriekontingent til basketballkrets/-utvalg for det antall lag de har påmeldt i seriespill.
• Nye idrettslag/grupper i Norges Basketballforbund slipper å betale tingav​gift i 2 år.
• Alle spillere over 12 år som deltar i seriespill skal løse lisens. Mer informasjon om lisensordningen finner dere her! OBS: De yngste spillerne er dekket av NIFs barneidrettsforsikring​ til og med det året de fyller 12 år. Spillere som fyller 13 i løpet av sesongen er dekket ut sesongen via NBBFs avtale med Gjensidige. 
 

Seriespill
Ta kontakt med den regionen dere tilhører. De organiserer barneidrettsaktiviteten Easy Basket, seriespill for aldersbestemte klasser og opp til og med 1. divisjon. ​

E-kurs 
 
 
Personvern
- Side med informasjon om Personvern / GDPR i klubb
 

Økonomi 

Har din klubb et prosjekt som dere ønsker å realisere eller trenger klubben støtte til en aktivitet? Det finnes både nasjonale og lokale tilskuddsordninger, noen av disse finner du her.

- Søk om utstyrspakke fra Fjordkraft.

- Nasjonale og noen lokale tilskuddsordninger.

- Støtte- og tilskuddsordninger i idretten - idrettsforbundet.no

- Alternativer for utlån og gjenbruk av utstyr. 

Økonomi i klubben: 

- Oversikt over mulige utgifter for klubb og eksempler til budsjett/regnskapsposter. 

 

Klubbforsikring
- Söderberg og Partners forsikringstilbud for klubber tilknyttet NIF. 

SportsAdmin
SportsAdmin er et nasjonalt idrettsadministrativt system utarbeidet av og for norsk idrett. Les mer

Klubbpublisitet
For å fremme klubbens arbeid ut på lokalt, regionalt og kanskje til og med nasjonalt plan, kan det være lurt å bruke aviser for det de er verdt. Daglig mottar aviser pressebrev og historier fra alle mulige organisasjoner som ønsker å få sitt budskap på trykk. Men hvordan skriver man et pressebrev eller "selger" en god historie til avisen?
Les mer: Publicising your club! 

Trygg på trening - arbeidet mot seksuell trakassering og overgrep i klubb

Vet du hva du skal gjøre dersom du har mistanke om at et barn kan være utsatt for seksuelle overgrep? Vet du hva du skal gjøre dersom et barn åpner seg for deg og søker hjelp? Hva kan dere som klubb gjøre for å sikre at barn er trygge på trening?

Trygg på trening er et kurs som skal gjøre klubben din trygg for barn

- Velkommen til kurset Trygg på trening - informasjonsskriv. 

- Retningslinjer.

- Beredskapsplan.

 

Planverk i klubb

Langtidsplan mal

Sportslig plan mal

Markedsplan mal

Arrangementsplan BLNO vedlegg 1 mal

Arrangementsplan BLNO vedlegg 2 mal 

 

E-læring

- Styrekurs - nanolæring for nye frivillige i klubb.

- Styrekurs i praksis

- Idretten som arbeidsgiver

 

Rekruttering, inkludering og engasjering frivillige til verv i klubben

Retningslinjer for rekruttering og ivaretagelse av ungdom til verv.

- Workshop - rekruttering og ivaretagelse av frivillige til verv. 

 

Bedre Klubb
Bedre klubb er et utviklingsverktøy laget av Norges idrettsforbund, som skal gjøre det lettere å drive og utvikle idrettslag. Verktøyet er bygget opp som en spørreundersøkelse hvor idrettslagene skal svare på spørsmål innenfor de grunnleggende organisasjonsområder.

 

"Godkjent klubb" i NBBF

En klubb som driver lovlig aktivitet i henhold til NIF og NBBFs lover og retningslinjer er "Godkjent klubb" i NBBF. 

- Krav til "Godkjent klubb"

 

Politiattest

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal avkreves politiattest.

Politiattester - idrettsforbundet.no

Arbeidet mot seksuell trakassering og overgrep i NBBF. 

 

​Barneidrettsansvarlig

Idrettslag som organiserer aktivitet for barn, skal oppnevne en barneidrettsansvarlig. Dette kan være en ansatt eller en tillitsvalgt som er ansvarlig for barneidretten.

Idrettens barnerettigheter, bestemmelser om barneidrett.

Hva betyr det å være barneidrettsansvarlig i klubb?

- E-kurs Barneidrettens verdigrunnlag

 

Lover, forskrifter og bestemmelser
Alle idrettslag og klubber skal ha en egen lov som er i samsvar med NIFs lov. Loven skal godkjennes av den idrettskrets klubben tilhører. Lovnorm for idrettslag som kan tilpasses din klubb, finner du her. Mer om dette finner du idrettsforbundet side her. Veileder til lovnormen finner du her. Ved spørsmål om utfylling av lovnormen ber vi dere kontakt deres respektive idrettskrets for hjelp. Kontaktinfo finner dere her.​ 

 

Gjennomføring av årsmøter
Alle idrettslag må gjennomføre et årsmøte innen fristen fra NIF. Det er utarbeidet maler og verktøy for å forenkle arbeidet, se mer informasjon på idrettsforbundet.no.

Gjennomføring av årsmøtet - idrettsforbundet.no

Utsatt frist for gjennomføring av årsmøtet 2021

- Mal for protokoll fra årsmøtet.

 

Styrearbeid - relevante dokumenter og nettsider

- Styremøteinnkalling.

- Mal til årshjul.

Arrangementshåndbøker NBBF

- Star.

- EasyBasket.

- 3x3.

- BLNO Menn.

- BLNO Kvinner

 

Arrangement
NIF har utarbeidet en ny veileder til idrettslag som skal samarbeide med private/kommersielle aktører om gjennomføring av idrettsarrangement. Her finner du også et forslag for hvilke instrukser som kan høre til ved kiosksalget under klubbens arrangementer samt et skjema for utlegg de frivillige måtte ha ved innkjøp. Les mer

Ragnhild Riis
Ragnhild Riis
Organisasjonssjef (fung.)