Klubbguide

Klubbguiden er et ressurssenter der klubben kan hente nyttig informasjon og nødvendige verktøy for drift og utvikling

Klubbguide

Retningslinjer for ungdom

Hvordan inkludere og engasjere ungdom til verv og roller i klubben

Det er alltid hyggelig å se at det kommer nye basketballmiljøer! Her ligger det informasjon om hvordan man går frem for å danne en ny klubb.

 

Norges Basketballforbunds retningslinjer for etablering av ny klubb.

Etablering av nye klubber i NBBF blir sett i sammenheng med klubbutviklingsstrategien og vi ønsker å være tett på klubbene. I hovedsak ønsker vi å sikre stabile og sterke klubbmiljøer og regioner.

NBBF ønsker å fokusere på stabile og kompetente klubbmiljøer som innehar langsiktige planer for drift og ressurser til videre utvikling. Vi ønsker rekruttering av nye basketballutøvere, samtidig som vi skal fokusere på å beholde trygge miljøer for etablerte spillere. Flytting av allerede etablerte spillere til nye klubber gagner ikke klubbmiljøene eller norsk basket.

Så langt det er mulig ønsker NBBF at nyetablerte klubber samarbeider med nærliggende etablerte klubber for å sikre kompetanseflyt og kvalitet i klubbens oppbygging og videre prosesser. Som utgangspunkt skal ingen nye klubber opprettes i etablerte klubbers naturlige nedslagsfelt.

Vi ønsker at nye klubber skal kunne vise til planer for rekruttering og stabile rammer rundt aktiviteten de ønsker å begynne.  

NBBF vil for alle stille de spørsmålene som er relevante for vår vurdering om opptak slik at vi sikrer utvikling som er iht. våre og NIFs nedfelte satsningsområder. 

 

Hvordan starte ny klubb:

Har dere planer om å starte en ny klubb, så er det viktig at dere kontakter den lokale idrettskretsen så tidlig som mulig. Idrettskretsen er de som behandler og godkjenner søknad om opptak av idrettslag i Norges Idrettsforbund og tilhørende særforbund. 

Som ny klubb kan det være problematisk å orientere seg i lover og regler som gjelder for idretten. Ved å ta kontakt med idrettskretsen tidlig, så vil man få gode tips og unngå vanlige feil som f.eks. gammel lovnorm som ikke er gyldig lenger, navn på idrettslaget som ikke kan bli godkjent, ikke valgt tilstrekkelig antall tillitsverv etc. Dette vil kunne forsinke opptaket og i visse tilfeller at idrettslaget må gjennomføre et ekstraordinært årsmøte for å rette opp formelle feil før søknaden kan godkjennes. Dere kan også få hjelp med oppstart av ny klubb kan du få hos din region. 

 

Forbundet er delt inn i 5 basketballregioner:

Region Øst (Østfold, Vestfold, Buskerud, Oslo, Akershus, Hedmark, Oppland)
Region Sør (Aust- og Vest-Agder, Telemark)
Region Vest (Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane)
Region Midt (Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag)
Region Nord (Nordland, Troms, Finnmark)

 

Hvordan bli medlem av Norges Basketballforbund
Det er to måter å bli medlem av Norges Basketballforbund på:
1. Danne en helt ny klubb.
2. Starte en basketballgruppe innen et allerede etablert idrettslag.

 

1. Danne en helt ny klubb
Dersom dere vurdere å stifte et idrettslag, fleridrettslag eller særidrettslag, og ønsker å søke om opptak i NIF, tar dere direkte kontakte med idrettskretsen for bistand og veiledning i prosessen. 


2. Starte en basketballgruppe innen et allerede etablert idrettslag
Ved oppstart må følgende gjøres:
• Ta kontakt med det idrettslaget dere ønsker å starte en basketballgruppe i. Årsmøtet i dette idrettslaget må så godkjenne dannelsen av denne basketballgruppen. 
• Når dette er gjort fylles skjemaet «Søknad om medlemskap i Norges Basketballforbund»​ ut og sendes til idrettskretsen klubben vil tilhøre. NB! Legg ved protokoll fra stiftelsesmøtet, oversikt over styret og navn på medlemmene, samt lover for klubben. 
• Idrettskretsen behandler så søknaden og oversender den til Norges Basketballforbund for endelig godkjenning.


Økonomiske forpliktelser ved innmelding i Norges Basketballforbund
• Idrettslag/gruppe betaler ingen kontingent til Norges Idrettsforbund eller til idrettskrets.
• Idrettslaget/gruppen betaler seriekontingent til basketballkrets/-utvalg for det antall lag de har påmeldt i seriespill.
• Nye idrettslag/grupper i Norges Basketballforbund slipper å betale tingav​gift i 2 år.
• Alle spillere over 12 år som deltar i seriespill skal løse lisens. Mer informasjon om lisensordningen finner dere her! OBS: De yngste spillerne er dekket av NIFs barneidrettsforsikring​ til og med det året de fyller 12 år. Spillere som fyller 13 i løpet av sesongen er dekket ut sesongen via NBBFs avtale med Gjensidige. 
 

Seriespill
Ta kontakt med den regionen dere tilhører. De organiserer barneidrettsaktiviteten Easy Basket, seriespill for aldersbestemte klasser og opp til og med 1. divisjon. ​

På disse sidene finner du informasjon og en rekke dokumenter som vil hjelpe klubben i den daglige driften. Vi håper alle klubber får nytte av dette og bruker det aktivt.

 

Politiattest

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal avkreves politiattest. Les mer på våre sider om  arbeidet mot seksuell trakassering og overgrep. 

Lover, forskrifter og bestemmelser
Alle idrettslag og klubber skal ha en egen lov som er i samsvar med NIFs lov. Loven skal godkjennes av den idrettskrets klubben tilhører. Lovnorm for idrettslag som kan tilpasses din klubb, finner du her. Mer om dette finner du idrettsforbundet side her. Veileder til lovnormen finner du her. Ved spørsmål om utfylling av lovnormen ber vi dere kontakt deres respektive idrettskrets for hjelp. Kontaktinfo finner dere her.​

 

Gjennomføring av årsmøter
Alle idrettslag og klubber må i løpet av året gjennomføre et årsmøte. Her finner dere noen standarddokumenter som hjelper dere i planleggingen og gjennomføringen.

 

Klubbforsikring
Sammen med If har Norges Idrettsforbund utviklet en egen klubbforsikring som er tilpasset klubbenes forsikringsbehov. Klubbforsikringen inneholder de viktigste forsikringene en idrettsklubb trenger – til en meget gunstig pris. 
Les mer

SportsAdmin
SportsAdmin er et nasjonalt idrettsadministrativt system utarbeidet av og for norsk idrett. Les mer

Klubbpublisitet
For å fremme klubbens arbeid ut på lokalt, regionalt og kanskje til og med nasjonalt plan, kan det være lurt å bruke aviser for det de er verdt. Daglig mottar aviser pressebrev og historier fra alle mulige organisasjoner som ønsker å få sitt budskap på trykk. Men hvordan skriver man et pressebrev eller "selger" en god historie til avisen?
Les mer: Publicising your club! 

​​​

Styret
Her finner du en rekke dokumenter som kan være nyttig for klubbens styre, alt fra hvordan innkallingen til styremøtet kan se ut til hvilke ansvarsoppgaver økonomiansvarlig kan ha. ​​​Trykk på infobank.​

 

Barneidrettsansvarlig

Klubber som har idrettsaktivitet for barn til og med det året de fyller 12 år, må ha en barneidrettsansvarlig i styret. Les mer

Arrangement
NIF har utarbeidet en ny veileder til idrettslag som skal samarbeide med private/kommersielle aktører om gjennomføring av idrettsarrangement. Her finner du også et forslag for hvilke instrukser som kan høre til ved kiosksalget under klubbens arrangementer samt et skjema for utlegg de frivillige måtte ha ved innkjøp. Les mer

 

Lagene og trenerne
Klubber har som regel mange lag og da er det en fordel å holde kontroll på alle trenerne. Her​ finner du et forslag på hvordan en treneravtale kan se ut, hvilke instrukser trenerne skal følge og en timeliste trenerne bruker. Her presenterer vi også et forslag på hvilke instrukser lagleder og oppmann kan følge samt hvordan et innmeldingsskjema kan se ut. Se mer under infobank.

Har din klubb et prosjekt som dere ønsker å realisere eller trenger din klubb støtte til en aktivitet?

Da kan en god søknad til en tilskuddsordning være det startskuddet dere trenger.

 • Informasjon om nasjonale og noen utvalgte lokale tilskuddsordninger finnes her.
 • Informasjon om Nasjonale tilskuddsordninger finnes her. 
 • Informasjon om ulike alternativer for utlån og gjenbruk av utstyr finnes her.

Trygg på trening i Norges Basketballforbund i samarbeid med Redd Barna er et kurs som skal gjøre klubben din trygg for barn. 


Vet du hva du skal gjøre dersom du har mistanke om at et barn kan være utsatt for seksuelle overgrep? Vet du hva du skal gjøre dersom et barn åpner seg for deg og søker hjelp? Hva kan dere som klubb gjøre for å sikre at barn er trygge på trening?

Velkommen til kurset Trygg på trening - informasjonsskriv. 

Les mer om NBBFs arbeid for å forebygge seksuell trakassering og overgrep i idretten på denne siden.

Retningslinjer.

Beredskapsplan.

For å ha status som "godkjent klubb" i Norges Basketballforbund, må klubben drive lovlig aktivitet i henhold til NIF og NBBFs lover og retningslinjer.

 

Klubbutvikling «Godkjent klubb»

For å være en «Godkjent klubb» i NBBF må klubben ha følgende:

 • Årsmøtet avholdt i samsvar med lovnormen
 • Idrettslagets lov er vedtatt på årsmøtet og styret forstår innholdet i
  lovnormen
 • Alle medlemmene i klubben er registrert i et godkjent elektronisk
  medlemssystem
 • Følger idrettens regnskapsbestemmelser og har rutiner for at dette etterleves
 • Har riktig antall tillitsverv som er valgt på årsmøtet
 • Har en politiattestansvarlig (gjelder for de som har aktivitet som utløser behov
  for politiattest)
 • Har en barneidrettsansvarlig (gjelder for de som har aktivitet som utløser
  behov for barneidrettsansvarlig)
 • Ha en kompetanseansvarlig som følger opp trenere, dommere, unge ledere og ledelsens kompetanseutvikling


Norges Basketballforbund anbefaler alle våre særidrettsklubber å gjennomføre «Bedre klubb», et utviklingsverktøy laget av NIF: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/bedre-klubb/

Er din klubb en undergruppe i et fleridrettslag, så er det idrettslagets styre som besvarer denne undersøkelsen.

 

Tiltak for inkludering av minoritetsjenter og kvinner.


Gjennom å være inkluderende, gøy og målrettet, skal norsk basketball legge til rette for at alle som vil skal få delta i trening og konkurranse, uavhengig av kulturell bakgrunn og økonomiske forutsetninger. I den nye langtidsplanen for norsk basketball, «Basketplan 24», er arbeidet med inkludering av jenter og minoriteter en prioritert satsning. Dette dokumentet er et supplement til Basketplan 24 og presenterer konkrete forslag til tiltak som kan bidra til at flere jenter med minoritetsbakgrunn velger basketball hele livet. Dokumentet er ment som en «plukkliste» som skal forenkle arbeidet med i klubb og være inspirasjon til hvordan forbundet jobber med inkludering.


Lagt til grunn for forslagene som presenteres er allemed.no og NFFs veiledere for inkludering av flyktninger og lavinntektsfamilier.

Klubb 
Klubbene har det overordnede ansvar med å rekruttere, ivareta og utvikle også jenter med minoritetsbakgrunn. Klubber som jobber systematisk med inkludering vil få avkastning i form av rekruttering av spillere og resurspersoner, samt bonusen av en mer åpen og tolerant klubb med plass og rom til alle. 


For å rekruttere kan klubbene:

 • Ha en inkluderingsansvalig som holder oversikt over samarbeidspartnere og støtteordninger i nærmiljøet. En med ansvar for inkludering kan også ta imot nye utøvere, og gir familien den informasjonen de trenger. Inkluderingsansvalig snakker inkludering inn mot sitt styre, og sikrer forankring.
 • Ta kontakt med flyktningetjeneste, NAV og mottak i kommunen for å spre informasjon om tilbudet i ditt idrettslag. Husk breddeperspektivet når du sprer informasjon. Den sosiale gevinsten og helseutbyttet er viktigere enn sportslige resultater.
 • Klubber kan samarbeide om treningstilbud, og sosiale sammenkomster.
 • Rekrutter kvinnelige trenere til å trene jentelag. For eksempel tilby gratis trenerkurs for jenter, eller ha et mentortilbud i klubben. 
 • Legg til rette for egne jentetreninger etter fylte 13 år.
 • Legg treninger til rett etter skoletid, gjerne også i nærheten av skolen.
 • Involver spillerne i avgjørelser angående laget: hvilke ambisjoner har de, hvor ofte vil de trene, vil de gjøre noe sosialt utenom?
 • Forsikre foreldrene om at de sender barnet til et trygt miljø, så vær tydelig på klubbens verdier og regelverk i møte med foresatte (for eksempel regler for overnatting og mat under turneringer, og retningslinjer for alkohol).
 • Spør foresatte direkte om de kan bidra inn i klubben og oppfordre de til å ta verv, de ønsker ofte å være delaktig, men kan være usikre på hvordan. 

For å ivareta og utvikle utøvere og ressurspersoner

 • Inviter til foreldrekveld hvor en deler informasjon om klubben og oppfordrer
  til engasjement.
 • Inviter foreldre til kompetansekvelder, hvor man for eksempel kan ta diverse
  sportslige eller organisasjonskurs.
 • Å invitere til arrangement hvor foreldrene, og særlig mødrene får bidra.
 • Ha faste rutiner for å informere medlemmer (trenere, lagledere, foreldre og spillere) om arbeidet med inkludering, regler og muligheter for støtteordninger.
 • Mange klubber velger å starte et inkluderingsfond ved hjelp av sponsorer ogsamarbeidspartnere, hvor familier med lav betalingsevne kan søke om støtte til treningskontingent, medlemsavgift og egenandel ved turer.
 • Respekter helligdager og høytider ved å legge til rette for at spillerne får
  mulighet til å feire sine høytider på lik linje med de som feirer jul eller påske.
 • Tilpasse matserveringen etter deltakerne.
 • For de klubbene med ressurser lønner det seg med hjemmebesøk og
  organisering av transport.

Region og forbund 


Norsk basketballs regioner og forbundet sentralt har ansvar i å legge til rette for at minoritetsjenter kan bli inkludert i klubbene. Vi ønsker mangfold i alle ledd i organisasjonen vår. 


For å bidra til økt rekrutering, ivaretakelse og utvikling av minoritetsjenter og kvinner er følgende tiltak foreslått for region og forbund:

 • Fremheve klubber og lag som er gode på inkludering i aktuelle forum.
 • Regionale jentesamlinger, hvor man får sportslig og faglig påfyll, f.eks.
  treningshelg med mulighet for å ta trenerkurs og seminar om helse og
  ernæring.
 • Markedsføre BLNO, og få opp norske kvinnelige profiler.
 • Gi like muligheter til sportslig utvikling.
 • Jobbe aktivt for å få minoritetsjenter og kvinner til å ta på seg verv og
  lederposisjoner, for eksempel gjennom vårt mentorprogram for kvinner.
 • Opprette et jentefond, hvor kvinner og jenter kan søke om støtte til
  basketballrelatert aktivitet, alt fra medlem- og treningskontingent, til
  kompetansehevende tiltak i klubb, region og på nasjonalt nivå.
 • Være mer til stede ute i miljøene på relevante arrangement.
 • Jobbe systematisk med å spre våre verdier til alle ledd i organisasjonen.
 • Bistå klubbene med veiledning gjennom klubbmøter og veileder i klubb.
 • Ha inkludering av jenter som tema på relevante arenaer hvor ressurspersoner i klubbene er samlet.

For å utvikle klubben videre kan man få tilbud om veiledning i prosesser og kurs fra region og idrettskrets. Se mer informasjon på klubbveiledningssiden. 

 

For mer informasjon om klubbdrift og utvikling av klubb: