Jan (til venstre) og Dag Stien ble i 2023 tildelt Norges Basketballforbunds høyeste utmerkelse, Hederstegnet. FOTO: MARIANNE MAJA STENERUD
Jan (til venstre) og Dag Stien ble i 2023 tildelt Norges Basketballforbunds høyeste utmerkelse, Hederstegnet. FOTO: MARIANNE MAJA STENERUD

Hederstegnet

NBBFs hederstegn er forbundets høyeste utmerkelse.

I NBBFs lov står følgende:

7. Hederskomité:
a) NBBFs hederstegn kan tildeles enkeltpersoner og organisasjoner som
har gjort eller gjør en fremragende innsats for norsk basketball eller har
medvirket til å styrke det internasjonale samarbeidet på en særdeles
fortjenestefull måte.

b) Begrunnet innstilling om tildeling av hederstegn skal fremsettes skriftlig
av klubbstyre, regionstyre, idrettskrets eller forbundsstyremedlemmer.
Forslagene skal behandles konfidensielt.

c) Forslagene behandles av en egen komité som består av tre (3) personer
som velges på forbundstinget. Forslag skal behandles av
Hederskomiteen innen 31. mars og 30. september hvert år forutsatt at
forslag mottas senest én måned før disse fristene. Forslag som
enstemmig bifalles av komiteen oversendes forbundsstyret for
godkjenning. Forbundsstyrets vedtak skal være enstemmig. I tilfelle et
forslag ikke blir godtatt, skal melding om dette sendes
forslagsstiller(ne) konfidensielt.

d) Tildeling av hederstegn skal finne sted på forbundstinget eller i
forbindelse med et for mottager egnet arrangement senest ett år etter
at hederstegnet er vedtatt.

e) Personer som er innehavere av NBBFs hederstegn skal gis gratis
adgang for seg selv i følge med én person til alle basketballkamper
arrangert av NBBF.

1983  Jan Petter Hansen

1985  Arne J. Stokke

1988  Tor Christian Bakken

1993  Per Burud

1993  Stein Evju

1993  Terje Holm

2007  Knut Jacobsen

2010  Kjell Dagestad

2011  Pål Berg

2011  Sidsel Bjørset

2011  Hans Jørgen Brundtland

2011  Johan Salkjelsvik

2011  Ole Sparboe

2014  Ørjan Sandvik Hansen

2014  Odd H. Johansen

2014  Knut Roald Myhre

2018  Peter-Nicolay Haakstad

2018  Jan Korshavn

2018  Per Tøien

2019  Reidar Skorpen

2019  Robert Stenvik

2020  Eva M. Salvesen

2022  Arild Buen

2022  Ståle Frey 

2023 Jan Stien

2023 Dag Stien

2023 Johannes Jacobus Feenstra

Hederskomiteen

Forslag på kandidater må være Hederstegnkomitéen i hende innen 10. mars og kan sendes til:

Eva M. Salvesen:

ema-sa@online.no

Jeanette H. Antoniazzi:

jeanette.haveland.antoniazzi@gmail.com

Sigurd Bognæs:

sigbog@live.no

Nyhetsartikkel fra 19.02.24: SEND INN FORSLAG TIL HEDERSTEGNET