Prosjekter

Norges Basketballforbund (NBBF) og Inklu AS har sammen startet et landsomfattende inkluderingsprosjekt, InkluBasket.

Visjonen i prosjektet er: 

Basketball er den mest inkluderende idretten i Norge.

Med inkludering mener vi å rekruttere barn som vanligvis ikke deltar i fritidsaktiviteter inn i basketballklubber. Barna er ofte fra lavinntektsfamilier, og vi ønsker å få dem inn på de ordinære aldersbestemte lagene i klubbene.

InkluBasket

EasyBasket-fondet (EBF) er en tilskuddsordning der klubber tilknyttet Norges Basketballforbund kan søke støtte til EasyBasket-relaterte aktiviteter og prosjekter i sin klubb. Tilskuddsordningen er delt inn i kompetansehevende tiltak og rekrutteringstiltak. EasyBasket er NBBFs barneidrettskonsept og er basketball for barn opp til 12 år. 

EasyBasket-fondet

Special Olympics European Unified Youth Basketball Tournament er et prosjekt som skal stimulere til Unified Basketball blant unge med en utviklingshemming, og for å fremme en inkluderende og gøy idrett.

ERASMUS + Unified Youth Tournament.

Klubbutviklingsprosjektet er en del av NBBFS Klubbutviklingsplan. Målet med prosjektet er å bidra til utvikling av klubbene fra dagens situasjon til ønsket fremtidig situasjon. Gjennom deltakelse i prosjektet får klubben tilgang til den kompetansen og veiledningen klubben trenger for å nå sine mål.

Se mer informasjon om prosjektet her. 

Prosjekt med støtte fra Stiftelsen Dam.

Lenke: Stiftelsen Dam

 

 

 

Visjon for prosjektet

Å gi alle mulighet til å oppleve idrettsglede gjennom å være inkluderende, målrettet og gøy. Man skal ha mulighet til å velge basket hele livet.

Mål for prosjektet

Å ha et bærekraftig aktivitet- og kompetansehevingstilbud i åpne og lukkede anstalter ved prosjektets slutt.

 

Oppstart er høsten 2022, og prosjektperiode er frem til sommeren 2024.

Prosjektet er under utarbeidelse, og mer informasjon følger så snart oppstart er avklart.