Foto: Erik Berglund
Foto: Erik Berglund

InkluBasket

Norges Basketballforbund (NBBF) og Inklu AS har sammen startet et landsomfattende inkluderingsprosjekt, InkluBasket.

Visjonen i prosjektet er: 

Basketball er den mest inkluderende idretten i Norge.

Basketball er en inkluderende sport med mye mangfold. Med inkludering mener vi å rekruttere barn som vanligvis ikke deltar i fritidsaktiviteter inn i basketballklubber. Barna er ofte fra lavinntektsfamilier, og vi ønsker å få dem inn på de ordinære aldersbestemte lagene i klubbene. Ønsket er at barn og etter hvert unge får et større nettverk og sosial kompetanse gjennom basketballklubbene. Dette kan være med på å forebygge utenforskap, rusutfordringer og kriminalitet – og gi stor samfunnsøkonomisk gevinst. 

InkluBasket-aktiviteten foregår på skolene hvor barna går, og rett etter skoletid. I fase 2 skal prosjektet bli en del av den ordinære driften til basketballklubbene. Dette gjøres ved at barna også får tilbud om å delta på klubbens aldersbestemte lag – sammen med de andre utøverne.

 

Prosjektet har siden 2018 gjennomført aktivitet på skolene hvor barna går, rett etter skoletid.

Klubber som har mange medlemmer med minoritetsbakgrunn prioriteres.

Eldre spillere i klubbene blir involvert som gode rollemodeller og trenere på InkluBasket.

De neste 3 årene vil prosjektet ha fokus på integrering i klubb, ikke bare være et skoletilbud. Det skal gjøres vedtak og endringer i klubbene for at InkluBasket-barna skal bli aktive medlemmer.

InkluBasket er forankret i "Basketplan 24" som er Norges Basketballforbunds strategiplan. Under kapittel 7 "Grunnpilarer i vårt arbeid - samfunnsbidrag, inkludering og mangfold", står det:

Norsk basketball vil være førende i arbeidet for mangfold, inkludering og toleranse i idrettsorganisasjonen og i det norske samfunn.

 • Arbeide for at norsk basket skal få rammer for å drive et aktivt og systematisk inkluderingsarbeid.
 • Dreie arbeidet mot mer fokus på inkludering i rekrutteringsarbeidet med konkrete målbare tiltak.
 • Synliggjøre samfunnsbidraget, mangfoldet og inkluderingen i vårt arbeid
 • Norsk basketball skal jobbe aktivt for å senke økonomiske barrierer for idrettsdeltagelse innenfor de rammevilkår som foreligger.

2023/2024

 • Ammerud
 • Centrum
 • Frøya Basket
 • Gimle
 • Hønefoss
 • Kongsberg
 • Molde
 • Oppsal Basket
 • Sandvika /Bærum
 • Tromsø Storm Ungdom
 • Ulriken
 • TNT Towers
 • Midtbyen
 • Ranheim
 • Kirkevoll
 • Ytrebygda
 • Kolbotn
 • Bøler

 

2022/2023

 • Ammerud
 • Centrum
 • Frøya Basket
 • Gimle
 • Hønefoss
 • Kongsberg
 • Molde
 • Oppsal Basket
 • Sandvika /Bærum
 • Tromsø Storm Ungdom
 • Ulriken
 • TNT Towers
 • Midtbyen

 

2021/2022

 • Ammerud
 • Centrum
 • Frøya Basket
 • Gimle
 • Hønefoss
 • Kongsberg
 • Molde
 • Oppsal Basket
 • Sandvika /Bærum
 • Tromsø Storm Ungdom
 • Ulriken

 

2020/2021

 • Sandvika /Bærum
 • Gimle
 • Asker
 • Tromsø
 • Fyllingen
 • Kongsberg
 • Ammerud
 • Centrum
 • Ulriken
 • Hønefoss
 • Skjetten

 

2019/2020

 • Asker Aliens
  5.-7. trinn ved Rønningen og Hagaløkka skoler. 30 gutter og 15 jenter deltar.
 • Sandvika
  1.-4. trinn ved Emma Hjorth skole. 33 gutter og 18 jenter deltar.
 • Gimle Basket
  1.-4. trinn ved Slettebakken skole. 30 gutter og 30 jenter deltar.
 • Ammerud
  4. trinn ved Ammerud, Grorud, Nordtvet, Rødtvet skoler. 55 gutter og 43 jenter deltar.
 • Centrum Tigers
  3.-4. trinn ved Grünerløkka og Fernanda Nissen skoler. 20 gutter og 15 jenter.
 • Kongsberg Miners
  1.-4. trinn ved Gamlegrendsåsen, Raumyr, Kongsgårdsmoen, Efteløt, Wennersborg, Kongsberg International school og Skavanger skoler. 75 gutter og 38 jenter deltar.
 • Fyllingen Basket
  Seljedalen og Lyshovden skoler. 40 gutter og 40 jenter deltar.
 • Tromsø Storm Ungdom
  1.-4. trinn ved Gyllenborg og Tromsdalen skoler. 32 gutter og 38 jenter deltar.
 • Nidaros Jets
  1.-2. trinn ved Lade skole og 1.-4. trinn ved Lilleby skole. 50 gutter og 35 jenter deltar.

 

​2018/2019

 • Asker Aliens
 • Sandvika
 • Gimle Basket

Prosjektgruppen er ansvarlig for gjennomføring av prosjeket, mens styringsgruppen har det overordnede ansvaret for prosjektet, herunder tildeling og ørvige beslutninger av overodnet/strategisk karakter. Ressursgruppen bistår styrings- og prosjektgruppen ved behov.

 
Prosjektgruppen består av:

​Prosjektleder ​Henriette Goksøyr ​​henriette@basket.no
​Prosjektmedarbeider Hanne Funder ​hanne@basket.no

Prosjektets styringsgruppe består av:
 • Espen A. Johansen
 • Brent Hackman
 • Hege Rokne
 • Ragnhild Riis
 • Axel Langaker
 • Henriette Goksøyr

 

InkluBasket-prosjektet hadde sesongen 2020/2021 9 deltakende BLNO-klubber og 2 breddeklubber. 45 trenere har aktivitet på 26 skoler. Totalt 882 barn deltar basketaktivitet gjennom prosjektet hver uke. Klubbene har så langt fått 78 nye medlemmer gjennom prosjektet.

I sesongen 2021/2022 deltar 11 klubber. 562 gutter og 421 jenter, totalt 983 barn er aktiv i InkluBasket-aktivitet hver uke denne sesongen. Så langt har klubbene fått 215 nye medlemmer gjennom prosjektet.

I sesongen 2022/2023 deltar 13 klubber. Totalt 954 barn er aktiv i InkluBasket-aktivitet hver uke denne sesongen.

I sesongen 2023/2024 deltar 18 klubber. 

InkluBasket har mottatt kr. 900 000,- fra Bufdir for 2023,  og kr. 3 600 000,- over 3 år fra Sparebankstiftelsen DNB til videreutvikling av prosjektet til fase 2 i årene 2021-2024.

Erfaringen viser at prosjektet er nødvendig og har så langt vært meget vellykket. Vi er over i fase 2 hvor dette skal videreføres, samt sikre at barna blir ivaretatt av klubben.

Fase 2 er en mer helhetlig tenking rundt InkluBasket og klubbdrift. Vi skal styrke klubbmiljøet ved å jobbe tettere med klubbene om kompetanseheving og klubbutviklingsarbeid, og vi ønsker å få flere klubber med.

 

Her finner du Prosjektbeskrivelsen.

Frist for å søke var søndag 8. oktober 2023.

Her finner du Prosjektbeskrivelsen.

InkluBasket tildeler midler etter søknad fra klubber. På bakgrunn av søknad vil styringsgruppen vedta tildeling ut i fra tildelingskriterier. Antall tildelinger blir styrt av prosjektets inntektsgrunnlag og støtte fra eksterne organisasjoner.

Kriterier

 • Demografi

Klubben har mulighet til å bidra til aktivitet på en skole der det er høy andel av barn fra lavinntektsfamilier

 • Geografi

Områder der InkluBasket ikke er til stede prioriteres

 • Rekrutteringspotensial

Klubben har et stort potensial for rekruttering

 • Meraktivitet

Tildelingen fra InkluBasket skaper vesentlig meraktivitet i klubben

 • Organisert aktivitet for målgruppen

Klubben har organiserte treninger for aldersgruppen som omfavnes av prosjektet

 • Klubbens organisering

Klubben er organisert ihht. NBBFs klubbutviklingsplan og krav om «godkjent klubb», og har et ønske om utvikling i samarbeid med NBBF

Norges Basketballforbund setter kompetansekrav for trenere som deltar i prosjekter eller aktiviteter der NBBF har tildelt midler.


KOMPETANSEKRAV
Alle trenere som deltar i prosjekt eller aktivitet som er tildelt midler fra NorgesBasketballforbund skal inneha følgende kompetanse:

 • Trener EasyBasket kompetanse (Trener EB) fra Norges Basketballforbund

DISPENSASJON
Dispensasjon fra kompetansekravet for trener må godkjennes av NBBF, og vil kun innvilges dersom følgende kriterier er oppfylt:

 1. Trener gjennomfører følgende e-kurs før aktivitetsstart:
  o Barneidrettsbestemmelsene (tilgjengelig på engelsk)
  o Trenerrollen (tilgjengelig på engelsk)
  o Aldersrelatert trening
 2. Trener forplikter seg til å delta på Trener EasyBasket kurs i løpet av prosjektperioden.

Dersom trener har formell trenerkompetanse fra utlandet tilsvarende Trener EB som blir godkjent av Norges Basketballforbund, kan man få godkjent dispensasjon ved å fullføre e-kurs som beskrevet under punkt 1). I dette tilfelles vil punkt 2) falle fra kompetansekravet da trener får godkjent sin utenlandske trenerkompetanse som Trener EB kompetanse hos NBBF.

SANKSJON
Dersom overnevnte kompetansekrav ikke er oppfylt iht prosjektavtale har Norges Basketballforbund rettighet til å tilbakeholde eller tilbakekreve utbetaling av midler.