InkluBasket

InkluBasket logo positiv.png
InkluBasket er et landsomfattende inkluderingsprosjekt i regi av Norges Basketballforbund og Inklu AS

Visjonen i prosjektet er: 

Basketball er den mest inkluderende idretten i Norge.

Basketball er en inkluderende sport med mye mangfold. Med inkludering mener vi å rekruttere barn som vanligvis ikke deltar i fritidsaktiviteter inn i basketballklubber. Barna er ofte fra lavinntektsfamilier, og vi ønsker å få dem inn på de ordinære aldersbestemte lagene i klubbene. Ønsket er at barn og etter hvert unge får et større nettverk og sosial kompetanse gjennom basketballklubbene. Dette kan være med på å forebygge utenforskap, rusutfordringer og kriminalitet – og gi stor samfunnsøkonomisk gevinst. 

InkluBaskets aktivitet vil foregå på skolene hvor barna går, og rett etter skoletid. Det vil være et enkelt måltid i forkant av treningen for dem som ikke går på SFO.  

2019/2020

 • Asker Aliens
 • Sandvika
 • Gimle Basket
 • Ammerud
 • Centrum Tigers
 • Nidaros Jets
 • Kongsberg Miners
 • Fyllingen Basket
 • Tromsø Storm Ungdom

​2018/2019

 • Asker Aliens
 • Sandvika
 • Gimle Basket

Prosjektgrppen er ansvarlig for gjennomføring av prosjeket, mens styringsgruppen har det overordnede ansvaret for prosjektet, herunder tildeling og ørvige beslutninger av overodnet/strategisk karakter. Ressursgruppen bistår styrings- og prosjektgruppen ved behov.

 
Prosjektgruppen består av:

​Prosjektleder ​Hege Rokne ​hege@inklu.no
​Prosjektmedarbeider Henriette Goksøyr ​henriette@basket.no

Prosjektets styres av en styringsgruppe bestående av:
 • Silje Særheim
 • Espen A. Johansen
 • Brent Hackman
 • Hege Rokne

Prosjektet støttes av en ressursgruppe bestående av:
 • Hege Eika Frey
 • Axel Langaker
 • Per Tøien

Dette er et 3-årig prosjekt der InkluBasket søker om finansiering av aktiviteten via offentlige midler. Prosjektets tildeling er begrenset til BLNO-klubber (eller deres samarbeidsklubber - se kriterier for tildeling under).

InkluBasket er forankret i "Felles plan for norsk basket 2016-2020" som er Norges Basketballforbunds strategiplan. Under kapittel 7.7 basketens samfunnsbidrag står det at NBBF skal:

  • Prioritere klubber som har mange medlemmer med minioritetsbakgrunn
  • Dreie arbeidet mer mot fokus på inkludering i rekrutteringsarbeidet

Her finner du prosjektbeskrivelsen

InkluBasket tildeler midler etter søknad fra BLNO-klubber. På bakgrunn av søknad vil styringsgruppen vedta tildeling ut i fra tildelingskriterier. Antall tildelinger blir styrt av prosjektets inntektsgrunnlag og støtte fra eksterne organisasjoner.

Kriterier

 • Demografi
  Klubben har mulighet til å bidra til aktivitet på en skole der det er høy andel av barnfra lavinntektsfamilier

 

 • Geografi
  Klubben er i et område der InkluBasket ikke er tilstede skal prioriteres

 

 • Rekrutteringspotensial
  Klubben har et stort potensial for rekruttering

 

 • Meraktivitet
  Tildelingen fra InkluBasket skaper vesentlig meraktivitet i klubb

Norges Basketballforbund setter kompetansekrav for trenere som deltar i prosjekter eller aktiviteter der NBBF har tildelt midler.


KOMPETANSEKRAV
Alle trenere som deltar i prosjekt eller aktivitet som er tildelt midler fra NorgesBasketballforbund skal inneha følgende kompetanse:

 • Trener EasyBasket kompetanse (Trener EB) fra Norges Basketballforbund

DISPENSASJON
Dispensasjon fra kompetansekravet for trener må godkjennes av NBBF, og vil kun innvilges dersom følgende kriterier er oppfylt:

 1. Trener gjennomfører følgende e-kurs før aktivitetsstart:
  o Barneidrettsbestemmelsene (tilgjengelig på engelsk)
  o Trenerrollen (tilgjengelig på engelsk)
  o Aldersrelatert trening
 2. Trener forplikter seg til å delta på Trener EasyBasket kurs i løpet av prosjektperioden.

Dersom trener har formell trenerkompetanse fra utlandet tilsvarende Trener EB som blir godkjent av Norges Basketballforbund, kan man få godkjent dispensasjon ved å fullføre e-kurs som beskrevet under punkt 1). I dette tilfelles vil punkt 2) falle fra kompetansekravet da trener får godkjent sin utenlandske trenerkompetanse som Trener EB kompetanse hos NBBF.

SANKSJON
Dersom overnevnte kompetansekrav ikke er oppfylt iht prosjektavtale har Norges Basketballforbund rettighet til å tilbakeholde eller tilbakekreve utbetaling av midler.