NBBF Inklubasket Kongsberg presidenter i aktivitet.jpg
Foto: Erik Berglund

InkluBasket

InkluBasket er et landsomfattende inkluderingsprosjekt i regi av Norges Basketballforbund og Inklu AS.

Visjonen i prosjektet er: 

Basketball er den mest inkluderende idretten i Norge.

Basketball er en inkluderende sport med mye mangfold. Med inkludering mener vi å rekruttere barn som vanligvis ikke deltar i fritidsaktiviteter inn i basketballklubber. Barna er ofte fra lavinntektsfamilier, og vi ønsker å få dem inn på de ordinære aldersbestemte lagene i klubbene. Ønsket er at barn og etter hvert unge får et større nettverk og sosial kompetanse gjennom basketballklubbene. Dette kan være med på å forebygge utenforskap, rusutfordringer og kriminalitet – og gi stor samfunnsøkonomisk gevinst. 

InkluBaskets aktivitet vil foregå på skolene hvor barna går, og rett etter skoletid.

 

Dette er et 3-årig prosjekt der InkluBasket søker om finansiering av aktiviteten via offentlige og private midler. Prosjektets tildeling har vært begrenset til BLNO-klubber (eller deres samarbeidsklubber - se kriterier for tildeling under). For sesongen 20/21 har InkluBasket mottatt en tilleggs tildeling fra Bufdir. På bakgrunn av dette vil vi kjøre en pilot for 2 breddeklubber med varighet 1 år.

 

InkluBasket er forankret i "Basketplan 24" som er Norges Basketballforbunds strategiplan. Under kapittel 7 "Grunnpilarer i vårt arbeid - samfunnsbidrag, inkludering og mangfold", står det:

Norsk basketball vil være førende i arbeidet for mangfold, inkludering og toleranse i idrettsorganisasjonen og i det norske samfunn.

 • Arbeide for at norsk basket skal få rammer for å drive et aktivt og systematisk inkluderingsarbeid.
 • Dreie arbeidet mot mer fokus på inkludering i rekrutteringsarbeidet med konkrete målbare tiltak.
 • Synliggjøre samfunnsbidraget, mangfoldet og inkluderingen i vårt arbeid
 • Norsk basketball skal jobbe aktivt for å senke økonomiske barrierer for idrettsdeltagelse innenfor de rammevilkår som foreligger.

2020/2021

 • Sandvika /Bærum
 • Gimle
 • Asker
 • Tromsø
 • Fyllingen
 • Kongsberg
 • Ammerud
 • Centrum
 • Ulriken (ny)
 • Hønefoss (ny)
 • Skjetten (ny)

 

2019/2020

 • Asker Aliens
  5.-7. trinn ved Rønningen og Hagaløkka skoler. 30 gutter og 15 jenter deltar.

 

 • Sandvika
  1.-4. trinn ved Emma Hjorth skole. 33 gutter og 18 jenter deltar.

 

 • Gimle Basket
  1.-4. trinn ved Slettebakken skole. 30 gutter og 30 jenter deltar.

 

 • Ammerud
  4. trinn ved Ammerud, Grorud, Nordtvet, Rødtvet skoler. 55 gutter og 43 jenter deltar.

 

 • Centrum Tigers
  3.-4. trinn ved Grünerløkka og Fernanda Nissen skoler. 20 gutter og 15 jenter.

 

 • Kongsberg Miners
  1.-4. trinn ved Gamlegrendsåsen, Raumyr, Kongsgårdsmoen, Efteløt, Wennersborg, Kongsberg International school og Skavanger skoler. 75 gutter og 38 jenter deltar.

 

 • Fyllingen Basket
  Seljedalen og Lyshovden skoler. 40 gutter og 40 jenter deltar.

 

 • Tromsø Storm Ungdom
  1.-4. trinn ved Gyllenborg og Tromsdalen skoler. 32 gutter og 38 jenter deltar.

 

 • Nidaros Jets
  1.-2. trinn ved Lade skole og 1.-4. trinn ved Lilleby skole. 50 gutter og 35 jenter deltar.

 

 

​2018/2019

 • Asker Aliens
 • Sandvika
 • Gimle Basket

Prosjektgruppen er ansvarlig for gjennomføring av prosjeket, mens styringsgruppen har det overordnede ansvaret for prosjektet, herunder tildeling og ørvige beslutninger av overodnet/strategisk karakter. Ressursgruppen bistår styrings- og prosjektgruppen ved behov.

 
Prosjektgruppen består av:

​Prosjektleder ​Hege Rokne ​hege@inklu.no
​Prosjektmedarbeider Henriette Goksøyr ​henriette@basket.no

Prosjektets styringsgruppe består av:
 • Silje Særheim
 • Espen A. Johansen
 • Brent Hackman
 • Hege Rokne

Prosjektet støttes av en ressursgruppe, bestående av:
 • Hege Eika Frey
 • Axel Langaker
 • Per Tøien

InkluBasket-prosjektet har sesongen 2020/2021 9 deltakende BLNO-klubber og 2 breddeklubber. 45 trenere har aktivitet på 26 skoler. Totalt 882 barn deltar basketaktivitet gjennom prosjektet hver uke. Klubbene har så langt fått 78 nye medlemmer gjennom prosjektet.

InkluBasket-prosjektet hadde denne sesongen budsjettert med deltakelse på turneringer for de deltakende barna. Som følge av koronasituasjonen må vi endre planene og budsjettet.

På bakgrunn av dette har vi invitert InkluBasket-klubber til å arrangere lokal basketaktivitet i uke 26, uken etter skoleslutt. Målgruppen er InkluBasket-barn, -barn fra skolene som er med i InkluBasket-prosjektet. Mange barn i målgruppen er hjemme i sommerferien og vi ønsker å gi dem et baskettilbud.

Kriterier for InkluBasket Sommer:

 • Basketballaktivitet
 • Matservering
 • Tilbud fra 10-15 hver dag i 5 dager. Gjerne fritid mellom øktene hvor barna kan henge og bli bedre kjent.
 • Trenere må ha godkjent trenerkompetanse iht. kompetansekrav for trener – NBBF prosjekter.
 • Samle unge trenere fra flere klubber, som instruktører.
 • Avslutte dagene/uken med kamper hvor lokale aspirantdommere/kampledere, med godkjent dommerkompetanse, benyttes.

Klubbene søkte om støtte på inntil kr. 60.000,- til å gjennomføre InkluBasket Sommer.

Målet for InkluBasket Sommer er å gi noe positivt tilbake til målgruppen etter en tid med mindre aktivitetstilbud. Vi ønsker å rekruttere flere InkluBasket-barn inn i klubbene. Dette er en super mulighet for barna å bli bedre kjent med basketball og klubben.

Disse klubbene er med i InkluBasket Sommer:

 • Ammerud
 • Asker Aliens
 • Centrum
 • Gimle
 • Hønefoss
 • Kongsberg
 • Tromsø Storm Ungdom
 • Ulriken Eagles

Her finner du Prosjektbeskrivelsen.

NBBF InkluBasket Kongsberg jente ball.jpg

InkluBasket tildeler midler etter søknad fra BLNO-klubber. På bakgrunn av søknad vil styringsgruppen vedta tildeling ut i fra tildelingskriterier. Antall tildelinger blir styrt av prosjektets inntektsgrunnlag og støtte fra eksterne organisasjoner.

Kriterier

 • Demografi
  Klubben har mulighet til å bidra til aktivitet på en skole der det er høy andel av barnfra lavinntektsfamilier

 

 • Geografi
  Klubben er i et område der InkluBasket ikke er tilstede skal prioriteres

 

 • Rekrutteringspotensial
  Klubben har et stort potensial for rekruttering

 

 • Meraktivitet
  Tildelingen fra InkluBasket skaper vesentlig meraktivitet i klubb

Norges Basketballforbund setter kompetansekrav for trenere som deltar i prosjekter eller aktiviteter der NBBF har tildelt midler.


KOMPETANSEKRAV
Alle trenere som deltar i prosjekt eller aktivitet som er tildelt midler fra NorgesBasketballforbund skal inneha følgende kompetanse:

 • Trener EasyBasket kompetanse (Trener EB) fra Norges Basketballforbund

DISPENSASJON
Dispensasjon fra kompetansekravet for trener må godkjennes av NBBF, og vil kun innvilges dersom følgende kriterier er oppfylt:

 1. Trener gjennomfører følgende e-kurs før aktivitetsstart:
  o Barneidrettsbestemmelsene (tilgjengelig på engelsk)
  o Trenerrollen (tilgjengelig på engelsk)
  o Aldersrelatert trening
 2. Trener forplikter seg til å delta på Trener EasyBasket kurs i løpet av prosjektperioden.

Dersom trener har formell trenerkompetanse fra utlandet tilsvarende Trener EB som blir godkjent av Norges Basketballforbund, kan man få godkjent dispensasjon ved å fullføre e-kurs som beskrevet under punkt 1). I dette tilfelles vil punkt 2) falle fra kompetansekravet da trener får godkjent sin utenlandske trenerkompetanse som Trener EB kompetanse hos NBBF.

SANKSJON
Dersom overnevnte kompetansekrav ikke er oppfylt iht prosjektavtale har Norges Basketballforbund rettighet til å tilbakeholde eller tilbakekreve utbetaling av midler.

Det jobbes med og søkes midler til InkluBasket for neste periode, tre nye år. Dette blir en videreutvikling av InkluBasket.

Prosjektet har mottatt kr. 1 100 000,- fra Bufdir for 2021. Dersom dette er de eneste midlene InkluBasket-prosjektet mottar for 2021, vil det bli endringer i prosjektet.