Norges Basketballforbund / Nyheter / 2024 / 3X3-Sommer skal bidra til aktivitet for jenter på lokale utebaner
Foto fra 3X3 2018
Foto fra 3X3 2018

3X3-Sommer skal bidra til aktivitet for jenter på lokale utebaner

Nå kan klubben søke om midler til deltakelse i prosjektet "3X3-Sommer" med mål om å skape 3X3 aktivitet for jenter på klubbens lokale utebaner sommeren 2024.

NBBF er tildelt midler fra NIFs Kraftak for mangfold til pilotprosjektet "3X3-Sommer". Prosjektets hovedmål er å rekruttere kvinnelige utøvere som per i dag ikke deltar i organisert aktivitet, inn i klubb etter deltakelse på sommerens aktivitetstilbud. Klubbene skal legge til rette for lavterskel 3X3-aktivitet sommeren 2024 på lokale utebaner. 

Dette skal skape et aktivt og inkluderende miljø for barn og unge som per i dag faller utenfor ordinær aktivitet og bidra til tilrettelagt inngang inn i ordinær aktivitet med hensyn til økonomi som barriere etc. Prosjektet er i hovedsak rettet mot kvinnelige utøvere. 

 

Hovedmål:  

Inkludering av barn og unge fra sårbare miljøer, med fokus på jenter. 

Aktivitetsmål:  

Ti prosjekter i sårbare miljøer på uteområder, der det er høy andel barn og unge som ikke deltar i ordinær aktivitet per i dag.  

Hvem kan søke: 

Idrettslag som er medlemmer av NBBF og oppfyller prosjektets søknadskriterier. 

Søknadsfrist:  

 1. mars 2024 via digital plattform. Søknad sendes via søknadsportal, budsjett sendes på epost. (Se mal nederst i nyhetssaken.)

 Forlenget søknadsfrist satt til 15. mars 2024.

 

Kriterier for tildeling: 

 • Geografi: Klubbens nedslagsfelt er i et belastet område der økonomi som barriere er en utfordring for ungdommers deltakelse i idretten. Prosjektet er rettet mot miljøer der det er et behov for alternativ aktivitet for stimulering av ungdommer som ikke er en del av organisert idrett per i dag. Målet er å aktivere ungdommer som ikke deltar i idretten og tilby tilhørighet og inngang til et fellesskap i idrettslaget på ungdommenes premisser. Aktiviteten på utebanene må være i nærheten av der idrettslaget gjennomfører sin ordinære treningsaktivitet.  
 • Situasjon: Klubben har en nå-situasjon som tilsier at tildeling av midlene vil gi en sterk positiv effekt på klubbens mulighet til å nå ungdommene og lykkes med sitt prosjekt. Klubben må ha ukentlig 3X3- organisert aktivitet som er innendørs høst/vinter/vår.
 • Plan: Klubben kan vise til en helhetlig plan for rekruttering, ivaretagelse og utvikling av jenteutøvere og utarbeidet plan for prosjektet, med ønsket grad av aktivitet, plan for involvering av deltakerne i prosjektet inn i ordinær 3X3-klubbaktivitet, utstyr, markedsføring (hvordan de skal nå ungdommene) og informere om tilbudet.
 • Krav til aktivitet: Oppstartsarrangement for å gjøre tilbudet kjent i lokalmiljøet med mål om å nå lokale ungdommer. Den resterende andelen av aktivitet gjennom prosjektperioden står klubben fritt til å legge opp en plan for, men avslutningsvis i prosjektperioden må aktivitet i prosjektet samkjøres med aktiviteten i klubbens ordinære 3X3-aktivitet, for å sikre trygghet og tilhørighet mellom de nye utøverne og de eksisterende utøverne.
 • Søknadssum: Maks tildeling/søknadssum er kr 20 000 per søknad/prosjekt. Det kan leveres en søknad per klubb. 

 

Klubbene som deltar forplikter seg til:  

 1. Rapportering iht. rapporteringsplan. Klubbene må rapportere antall deltakere i prosjektet med alder og kjønn, og antall nye medlemmer som deltar i klubbens ordinære 3X3-aktivitet ved prosjektets slutt. Klubbene må levere en startrapport etter oppstartsarrangementet og en sluttrapport når prosjektet er avsluttet.
 2. Levere bilder av aktiviteten med godkjent samtykke fra personene som er avbildet.
 3. Oppfylle nødvendig kompetansekrav: Kompetansekrav for trener – NBBFs prosjekt.
 4. Bestå e-kurset Rent Idrettslag.
 5. Gjennomføre kursene Basket=Mangfold og Trygg på trening med ressurspersonene i klubb og de som skal lede prosjektet. 
 6. Legge til rette for deltakelse og samkjøring av klubbens 3X3-aktivitet og NBBFs 3X3-aktivitet sommeren 2024.
 7. Delta med minimum en person på Baskethelgen 2024. 

 

Søknad leveres via elektronisk portal. Budsjett og eventuelt øvrige vedlegg sendes samlet via e-post med emnet 3X3-Sommer søknad «klubbnavn» til Ragnhild.Riis@basket.no  

 

Innhold i søknaden finner du her.  

Budsjettmal finner du her