Norges Basketballforbund / Om NBBF / Si ifra / Seksuell trakassering og overgrep

Seksuell trakassering og overgrep

Det skal være trygt å varsle oss!
Når vi mottar et varsel oppnevner vi en eller to saksbehandlere og legger videre prosessen sammen med den som varsler. Vår viktigste oppgaver er å ivareta deg som varsler, vil du være anonym så er det helt greit!

Varsling gjøres via portalen MittVarsel, der velger du selv om det er idrettslag, idrettråd, idrettskrets eller NBBF som skal motta varselet. Sendes varselet til NBBF er det generalsekretæren som mottar dette.

Varsle her: MittVarsel

 

Har du hørt om seksuell trakassering og/eller overgrep i idretten?

 • Hjelp den som har opplevd trakassering/overgrep.
 • Kontakt politiet dersom du vet eller er usikker på om det gjelder et lovbrudd
 • Si ifra til ledelsen i idrettslaget 
 • Alle har etter loven plikt til å melde fra til politiet dersom dette vil hindre nye overgrep
 • Spørsmål kan rettes til generalsekretær i Norges Basketballforbund: Espen A. Johansen, tlf: 458 76 123, e-post: espen.johansen@basket.no eller rådgiver for klubb, organisasjonssjef Ragnhild Riis, tlf: 94 47 48 48, e-post: ragnhild.riis@basket.no 

Har du ansvar i et idrettslag, og har fått informasjon om seksuell trakassering og/eller overgrep?

 • Hjelp den som har opplevd trakassering/overgrep.
 • Kontakt politiet dersom du vet eller er usikker på om det gjelder et lovbrudd.
 • Kontakt idrettskretsen i fylket for hjelp til håndteringen i idrettslaget.
 • Sørg for at saken blir håndtert i idrettslaget, se flere råd i veilederen.
 
Hele veilderen for håndtering av saker som gjelder seksuell trakassering og overgrep i idretten finner du her. 

Norges Basketball arbeider aktivt mot seksuell trakassering og overgrep i vår idrett. Temaet blir tatt opp på våre klubbmøter, DSK, DLK og digitale klubbmøter og informert om via e-post, basket.no og SoMe.  

NBBF samarbeider med Redd Barna om det forebyggende arbeidet i klubb og anbefaler alle klubber som har aktivitet for barn, ungdom og paraidrett å gjennomføre kurset Trygg på trening. Informasjon om kurset Trygg på trening og arbeidet mot seksuell trakassering og overgrep i klubb finner du under "Trygg på trening" fanen under. 

 

NBBF jobber også med forebyggingen av seksuell trakassering og overgrep i forbindelse med landslagsaktivitetene, SPU, trener- og dommerutdanningen og møter med våre klubber.

Informasjon om NBBFs verdiarbeid finnes her.

Informasjon om varsling, rutiner i NBBF / NIF og idrettens retningslinjer om temaet finnes her.

Følgende retningslinjer gjelder i hele norsk idrett:

1. Behandle alle med respekt, og avstå fra alle former for kommunikasjon, handling eller behandling som kan oppleves som krenkende.

2. Unngå berøringer som kan oppleves som uønsket.

3. Unngå alle former for verbal intimitet som kan oppleves som seksuelt ladet.

4. Unngå uttrykk, vitser og meninger som omhandler utøveres kjønn eller seksuelle orientering på en negativ måte.

5. Tilstrebe å ha begge kjønn representert i støtteapparatet.

6. Unngå kontakt med utøvere i private rom uten at det er flere til stede eller det er avtalt med foresatte eller idrettsledelsen.

7. Vise respekt for utøverens, trenerens og lederens privatliv.

8. Unngå doble relasjoner. Dersom et gjensidig forhold etableres bør situasjonen tas opp og avklares åpent i miljøet.

9. Ikke tilby noe form for motytelse i den hensikt å forlange eller forvente seksuelle tjenester i retur.

10. Gripe inn og varsle dersom man opplever brudd på disse retningslinjene. Støtteapparatet (trenere, ledere, tillitsvalgte, funksjonærer, dommere, foreldre mfl.) har hovedansvar for at retningslinjene gjøres kjent og overholdes i organisasjonen/idrettsmiljøet.

Varsle her: MittVarsel

Rapportere seksuell trakassering eller overgrep:

 • Snakk om det med noen du stoler på.
  • Når du forteller om trakasseringen/overgrepet kan du få slutt på det. Det er også viktig at du sier ifra slik at denne personen ikke får mulighet til å gjøre det samme med andre.
 • Kontakt politi og/eller overgrepsmottak om du har blitt utsatt for overgrep.
  • Politiet: tlf 02800 / www.politi.no (Du kan be om å få snakke med noen som arbeider med seksuelle overgrep).
  • Overgrepsmottak: www.overgrepsmottak.net / www.dinutvei.no
  • Du kan be noen du stoler på om å bli med deg til politiet/overgrepsmottaket.
 • Om du ikke ønsker eller tør å snakke med politiet/overgrepsmottaket er det andre som kan gi deg råd, for eksempel:
  • Helsesøster
  • Fastlege
  • Alarmtelefonen for barn og unge (tlf. 116 111)
  • Landsdekkende telefon for incest- og seksuelt misbrukte ( tlf 800 57 000)
 • Ved seksuelle overgrep har du rett til gratis møte med advokat før du avgjør om du vil melde til politiet. Les mer her.
 • Si ifra til idrettslaget ditt, kontakt styreleder eller daglig leder.
 • Spørsmål kanrettes til generasekretær i Norges Basketballforbund: Espen A. Johansen, tlf. 458 76 123, e-post. espen.johansen@basket.no
Mer informasjon om hva klubb skal gjøre og saksgangen i slike situasjoner på NIFs hjemmesider:
 

Trygg på trening i Norges Basketballforbund i samarbeid med Redd Barna er et kurs som skal gjøre klubben din en trygg arena for barn. 

Vet du hva du skal gjøre dersom du har mistanke om at et barn kan være utsatt for seksuelle overgrep? Vet du hva du skal gjøre dersom et barn åpner seg for deg og søker hjelp? Hva kan dere som klubb gjøre for å sikre at barn er trygge på trening?

Redd Barna.jpg

«Barn skal bli trygge på trening gjennom at ledere og trenere får økt kunnskap om seksuelle overgrep mot barn, og vet hva de skal gjøre hvis de er bekymret.»

 

Hva kan klubben gjøre for å forebygge seksuell trakassering og overgrep i egen klubb?

 • Gjennomføre kurset Trygg på trening.
 • Legge til rette for at trenerne og lederne i klubben er bevisste og trygge
  • Ta opp tema på trenermøter
  • Nevne retningslinjene i trenerkontraktene
 • Etablere lav terskel for å si ifra
  • Tema på spillermøter og foreldremøter
  • Formidle NIFs og Redd Barna sine videoer på sosiale media
  • Informasjon på nettsiden om hvordan man kan varsle og hva det innebærer – vise til basket.no
 • Ta alle meldinger på alvor
  • Ha en beredskapsplan for klubben

 

Styret og alle ledere i klubben bør være kjent med de etiske retningslinjene for frivillige, som er utarbeidet av NBBF i samarbeid med Redd Barna. Styret bør også ha gått gjennom og fylt ut beredskapsplan for håndtering av mistanke om seksuelle overgrep mot barn.  

Det er slik at seksuelle overgrep også skjer i vår idrett. Ved å dele kunnskap og gjøre våre ledere, trenere og utøvere bevisste på temaet vil det være det beste forebyggende arbeidet vi kan gjøre. NBBF ønsker derfor at alle klubber med aktivitet for barn, ungdom og paraidrett gjennomfører kurset Trygg på trening.

 

Trygg på Trening i din klubb består av:

 • Refleksjon over hva dere allerede gjør som er bra. Hva gjør deres klubb som skaper trygghet?
 • Vite hva seksuelle overgrep er.
 • Bli kjent med beredskapsplanen, slik at en vet hva en skal gjøre og hvem en skal kontakte, hvis en er bekymret for et barn.
 • Refleksjon rundt ulike dilemmaer, og se hvordan de bør løses ut fra beredskapsplanen og etiske retningslinjer.
 • Klubben blir enige om tre konkrete ting klubben skal gjøre, slik at barna blir trygge på trening.

Klubben må sette av ca. 1,5 time til kurset og NBBF gjennomfører kurset digitalt via teams ved behov.

Klubben kan bestille kurset Trygg på trening ved å sende epost til ragnhild@basket.no.

 

 

Les mer om trygg på trening her.

Retningslinjer 

Beredskapsplan

Norges idrettsforbund og Norges Basketballforund jobber kontinuerlig for at idretten skal være et trygt og godt sted for alle medlemmer. Som en viktig del av dette arbeidet skal alle som utfører oppgaver i norsk idrett, som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, fremvise politiattest (barneomsorgsattest). 

Her kan du lese mer om politiattestordningen på NIF sine sider. 

 

Det har de siste årene vært uklart hvordan politiattest ordningen fungerer (nyhetssak NIF). Derfor oppfordrer NIF nå klubbene til å gjøre følgende: 

Inntil vi har fått en avklaring på hva fremtidig praksis blir, oppfordres det enkelte idrettslag til å avvente å søke om ny politiattest for personer som tidligere har fremvist attest for idrettslaget. Så snart vi får avklart med Politidirektoratet hvordan ordningen skal praktiseres i fremtiden og ny informasjon sendt ut, vil tidligere fremviste attester være å anse som gyldige, uavhengig av om de er eldre enn tre år.

 

Hvem har ansvaret for oppfølging i klubben?
Alle klubber som har aktiviteter for mindreårige eller utviklingshemmede, er omfattet av ordningen. Hovedstyret i idrettslaget har ansvaret for politiattestordningen, og skal utnevne en person som er ansvarlig for innhenting og oppfølging. Vedkommende skal ha en personlig vara. Dette skal gjøres gjennom et styrevedtak, slik at det kan dokumenteres hvem som til enhver tid har og har hatt dette ansvaret.

 

Steg for steg: 

– for politiattestansvarlig

 • Idrettslaget må avgjøre hvilke funksjoner/oppgaver som krever politiattest.
 • Idrettslaget må lage en oversikt over alle personer som er omfattet av ordningen.
 • Politiattestansvarlig skal fylle ut følgende skjema, og sende dette til de personene som skal fremvise attest sammen med lenken til denne nettsiden som beskriver formålet bak ordningen og søknadsprosessen.
 • Politiattestansvarlig skal lage et godt system for registrering og oppfølging av ordningen.  Som et minstekrav for oppfølging av ordningen skal politiattestansvarlig lagre opplysninger om:
 • hvem som har blitt avkrevd politiattest med kontaktinformasjon, for hvilke oppgaver/funksjoner, og dato for når dette ble avkrevd
 • dato for fremvisning

      

– for søker av politiattest

 • Det er enkelt å søke politiattest på nett
 • Personer under 18 år kan ikke søke elektronisk, og må sende søknaden per post, enten på bokmål eller nynorsk. Søknaden sendes til: Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester, Postboks 113, 9951 Vardø