Norges Basketballforbund / Om NBBF / Si ifra / Diskriminering og rasisme

Diskriminering og rasisme

Det skal være trygt å varsle oss!
Når vi mottar et varsel oppnevner vi en eller to saksbehandlere og legger videre prosessen sammen med den som varsler. Vår viktigste oppgaver er å ivareta deg som varsler, vil du være anonym så er det helt greit!

Varsling gjøres via portalen MittVarsel, der velger du selv om det er idrettslag, idrettråd, idrettskrets eller NBBF som skal motta varselet. Sendes varselet til NBBF er det generalsekretæren som mottar dette.

Varsle her: MittVarsel

 

Veileder for håndtering av rasisme og diskriminering.
(hentet fra Norges Idrettsforbund sine hjemmesider)

Nulltoleranse for rasisme og diskriminering. 

Norsk idrett har idrettsglede for alle som visjon, og NIFs formål er å arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov, og uten å bli utsatt for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling. Rasisme og diskriminering er stikk i strid med Norges idrettsforbunds visjon og formål.

Idrettens strategidokument 2019–2023, Idretten skal!, fastslår at «Idretten skal på alle nivåer praktisere nulltoleranse for enhver form for diskriminering og trakassering». Dette gjelder på alle idrettens ulike arenaer.

Denne veilederen skal gjøre det lettere å rapportere, håndtere og reagere på rasisme og alle typer diskriminering i idretten.

Diskriminering er handlinger som direkte eller indirekte fører til forskjellsbehandling på bakgrunn av en persons kjønn, funksjonsevne, etnisitet, religion eller livssyn, seksuelle orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk eller andre diskrimineringsgrunnlag. Rasisme er diskriminering basert på personens etnisitet, nasjonale opprinnelse, avstamming, hudfarge eller liknende. Det er konsekvensen av handlingen som avgjør om den er diskriminerende eller rasistisk, ikke motivet bak handlingen.

Følgende overordnede prinsipper skal gjelde for håndtering av rasisme og diskriminering i idrettssammenheng:

  • Idretten skal alltid reagere på rasisme og diskriminering.
  • Alle i idretten har et ansvar for å reagere når de ser, hører eller registrerer rasisme og diskriminering. Hvis du ikke reagerer, støtter du i praksis handlingen.
  • Det er konsekvensen av handlingen som avgjør om den er rasistisk eller diskriminerende. Det trenger ikke være et rasistisk motiv bak handlingen.
  • Alle henvendelser om rasisme og diskriminering skal tas alvorlig.
  • Rasisme og diskriminering skal alltid få en reaksjon. Denne vil variere, blant annet etter alvorlighetsgrad og om det er en gjentakelse.
  • Idretten skal ta vare på alle involverte, og legge til rette for at håndteringen av saken ikke fører til unødvendig påkjenning for dem som opplever eller rapporterer om rasisme eller diskriminering.
  • Idretten har et særlig ansvar for at den som har opplevd rasisme eller diskriminering opplever trygghet for å kunne fortsette med sin deltakelse i idretten.

Norsk idrett har utarbeidet egne veiledere for henholdsvis håndtering av vold og trusler og seksuell trakassering og overgrep.

Denne veilederen vil bli oppdatert etter hvert som vi forbedrer våre råd basert på innspill og tilbakemeldinger. Kontakt gjerne seniorrådgiver verdiarbeid Håvard B. Øvregård på havard.ovregard@idrettsforbundet.no

Denne versjonen er sist oppdatert onsdag 30. september 2020.

Har du opplevd rasisme eller diskriminering? 

  • Ta kontakt med klubben din ved leder eller styremedlem. 
  • Spørsmål kan rettes til generalsekretær i Norges Basketballforbund: Espen A. Johansen, tlf: 458 76 123, e-post: espen.johansen@basket.no eller rådgiver for klubb, organisasjonssjef Ragnhild Riis, tlf: 94 47 48 48, e-post: ragnhild.riis@basket.no 

 

Les mer på: https://www.idrettsforbundet.no/tema/rasisme-og-diskriminering/