Norges Basketballforbund / Om NBBF / Si ifra / Antidoping og kampfiksing

Antidoping og kampfiksing

Det skal være trygt å varsle oss! Når vi mottar et varsel oppnevner vi en eller to saksbehandlere og legger videre prosessen sammen med den som varsler. Vår viktigste oppgaver er å ivareta deg som varsler, vil du være anonym så er det helt greit! Lenke til varslingskanalen MittVarsel finnes nederst på siden.

Antidoping

Norges Basketballforbund er Rent Særforbund og ansatte har gjennomført e-særtifiseringen Ren utøver. Her følger e-kurs/sertifiseringer og programmer for enkeltpersoner og idrettslag.

Informasjon på denne siden er hentet fra idrettsforbundet.no og antidoping.no.
 
Les §12 Bestemmelser om doping i NIFs lov: 
 
For mer informasjon om forebyggende tiltak

 

Grunnleggende antidopingopplæring på en morsom og tilgjengelig måte.
 

Antidoping Norges forebyggende program som utfordrer klubber og lag til å utvikle sin egen antidopingpolicy.
 

Antidoping Norge tilbyr gratis foredrag til alle organisasjonsledd i idretten. Det samme tilbudet gis til videregående skoler med idrettsfag og toppidrett.
 

Følg lenken for oppdaterte brosjyrer og materiell fra Antidoping Norge
 

Kampfiksing

Iht. NIFs lov §11-20-3 Straffebelagte handlinger/unnlatelser har man plikt til å melde ifra om kampfiksing:

Følgende handlinger/unnlatelser kan straffes etter NIFs lov §11-20-3 og FIBA Internal regulations:

a) Å delta i pengespill relatert til en konkurranse der vedkommende deltar.

b) Å utføre handlinger eller unnlatelser som medfører en uregelmessig endring eller påvirkning av forløpet eller resultatet av en konkurranse eller dens enkeltbegivenheter for å oppnå en økonomisk fordel for seg selv eller andre med formål å fjerne hele eller deler av den usikkerhet som er forbundet med konkurranser på en måte som er i strid med idrettens regelverk eller verdigrunnlag.

c) Å tilby, kreve, motta, forsøke å oppnå eller akseptere en fordel knyttet til manipulering av en idrettskonkurranse.

d) Å bruke innsideinformasjon til pengespill, til manipulering av konkurranser eller til annet formål i strid med idrettens regelverk eller verdigrunnlag, til fordel for seg selv eller andre.

e) Å avsløre innsideinformasjon når vedkommende visste eller burde vite at en slik avsløring kunne lede til at informasjonen ble brukt i forbindelse med pengespill, manipulering av konkurranser eller annet formål i strid med idrettens regelverk.

f) Å gi eller motta en fordel for utlevering av innsideinformasjon, uavhengig av om innsideinformasjonen faktisk utleveres.

g) Å unnlate å rapportere ved første mulighet til det berørte organisasjonsleddet eller et overordnet organisasjonsledd, fullstendige detaljer knyttet til enhver tilnærming eller invitasjon til å foreta handlinger eller unnlatelser som kan innebære brudd på bestemmelsene i § 11-20.

h) Å unnlate å rapportere ved første mulighet til det berørte organisasjonsleddet eller overordnet organisasjonsledd, fullstendige detaljer knyttet til hendelser som har ledet til eller kan lede til brudd på disse bestemmelser. Dette omfatter informasjon som vedkommende har blitt eller burde ha blitt kjent med om andre som har mottatt tilnærmelse eller invitasjon til å foreta handlinger eller unnlatelser som kan innebære brudd på disse bestemmelsene.

i) Å ikke samarbeide med et organisasjonsledd som foretar undersøkelser for å avdekke mulige brudd på bestemmelsene i § 11-20. Dette innebærer blant annet en plikt til, uten ugrunnet opphold, å gi nøyaktig og fullstendig informasjon eller dokumentasjon om mulige brudd på bestemmelsene, samt å gi nødvendig bistand til andre organisasjonsledd som foretar undersøkelser.

j) Å motarbeide eller forsinke undersøkelser foretatt av et organisasjonsledd i forbindelse med å avdekke mulige brudd på bestemmelsene i § 11-20. Dette inkluderer blant annet å unndra, manipulere eller ødelegge dokumentasjon eller annen informasjon som kan være relevant for undersøkelsene.

På FIBAs Internal Regulations finner man også de internasjonale reglene om betting og kampfiksing som gjelder vår idrett spesielt. Punktene 147, 148 og 151 er viktige å få med seg her.

Merk at du kan være anonym.

 
Om du ikke ønsker å varsle berørt organisasjonsledd kan du varsle direkte til generalsekretær i Norges Basketballforbund via MittVarsel eller Lotteri- og stiftelsestilsynet.
 

Varsle her: MittVarsel

 

Spørsmål kan rettes til:

Generalsekretær Espen Andrè Johansen

Telefon: +47 45876123
 
eller
 
Lotteri- og stiftelsestilsynet i online skjema
 
Her kan du tipse Lotteritilsynet anonymt om alle former for resultatmanipulering eller kampfiksing. Vi oppfordrer deg likevel til å oppgi epost-adressen din. Da er det lettere for oss å følge opp tipset, og eventuelt skaffe mer informasjon. Tipset fra deg blir kun sendt til Lotteritilsynet, og blir behandlet i tråd med personopplysningsforskriften §§ 2.11-2.13. Vi er nøytrale, og behandler uansett alle tips fortrolig.