Starte klubb

Det er alltid hyggelig å se at det kommer nye basketballmiljøer! Her ligger det informasjon om hvordan man går frem for å danne en ny klubb.

 

Norges Basketballforbunds retningslinjer for etablering av ny klubb.

Etablering av nye klubber i NBBF blir sett i sammenheng med klubbutviklingsstrategien og vi ønsker å være tett på klubbene. I hovedsak ønsker vi å sikre stabile og sterke klubbmiljøer og regioner.

NBBF ønsker å fokusere på stabile og kompetente klubbmiljøer som innehar langsiktige planer for drift og ressurser til videre utvikling. Vi ønsker rekruttering av nye basketballutøvere, samtidig som vi skal fokusere på å beholde trygge miljøer for etablerte spillere. Flytting av allerede etablerte spillere til nye klubber gagner ikke klubbmiljøene eller norsk basket.

Så langt det er mulig ønsker NBBF at nyetablerte klubber samarbeider med nærliggende etablerte klubber for å sikre kompetanseflyt og kvalitet i klubbens oppbygging og videre prosesser. Som utgangspunkt skal ingen nye klubber opprettes i etablerte klubbers naturlige nedslagsfelt.

Vi ønsker at nye klubber skal kunne vise til planer for rekruttering og stabile rammer rundt aktiviteten de ønsker å begynne.  

NBBF vil for alle stille de spørsmålene som er relevante for vår vurdering om opptak slik at vi sikrer utvikling som er iht. våre og NIFs nedfelte satsningsområder. 

 

Hvordan starte ny klubb:

Har dere planer om å starte en ny klubb, så er det viktig at dere kontakter den lokale idrettskretsen så tidlig som mulig. Idrettskretsen er de som behandler og godkjenner søknad om opptak av idrettslag i Norges Idrettsforbund og tilhørende særforbund. 

Som ny klubb kan det være problematisk å orientere seg i lover og regler som gjelder for idretten. Ved å ta kontakt med idrettskretsen tidlig, så vil man få gode tips og unngå vanlige feil som f.eks. gammel lovnorm som ikke er gyldig lenger, navn på idrettslaget som ikke kan bli godkjent, ikke valgt tilstrekkelig antall tillitsverv etc. Dette vil kunne forsinke opptaket og i visse tilfeller at idrettslaget må gjennomføre et ekstraordinært årsmøte for å rette opp formelle feil før søknaden kan godkjennes. Dere kan også få hjelp med oppstart av ny klubb kan du få hos din region. 

 

Forbundet er delt inn i 5 basketballregioner:

Region Øst (Østfold, Vestfold, Buskerud, Oslo, Akershus, Hedmark, Oppland)
Region Sør (Aust- og Vest-Agder, Telemark)
Region Vest (Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane)
Region Midt (Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag)
Region Nord (Nordland, Troms, Finnmark)

 

Hvordan bli medlem av Norges Basketballforbund
Det er to måter å bli medlem av Norges Basketballforbund på:
1. Danne en helt ny klubb.
2. Starte en basketballgruppe innen et allerede etablert idrettslag.

 

1. Danne en helt ny klubb
Dersom dere vurdere å stifte et idrettslag, fleridrettslag eller særidrettslag, og ønsker å søke om opptak i NIF, tar dere direkte kontakte med idrettskretsen for bistand og veiledning i prosessen. 


2. Starte en basketballgruppe innen et allerede etablert idrettslag
Ved oppstart må følgende gjøres:
• Ta kontakt med det idrettslaget dere ønsker å starte en basketballgruppe i. Årsmøtet i dette idrettslaget må så godkjenne dannelsen av denne basketballgruppen. 
• Når dette er gjort fylles skjemaet «Søknad om medlemskap i Norges Basketballforbund»​ ut og sendes til idrettskretsen klubben vil tilhøre. NB! Legg ved protokoll fra stiftelsesmøtet, oversikt over styret og navn på medlemmene, samt lover for klubben. 
• Idrettskretsen behandler så søknaden og oversender den til Norges Basketballforbund for endelig godkjenning.


Økonomiske forpliktelser ved innmelding i Norges Basketballforbund
• Idrettslag/gruppe betaler ingen kontingent til Norges Idrettsforbund eller til idrettskrets.
• Idrettslaget/gruppen betaler seriekontingent til basketballkrets/-utvalg for det antall lag de har påmeldt i seriespill.
• Nye idrettslag/grupper i Norges Basketballforbund slipper å betale tingav​gift i 2 år.
• Alle spillere over 12 år som deltar i seriespill skal løse lisens. Mer informasjon om lisensordningen finner dere her! OBS: De yngste spillerne er dekket av NIFs barneidrettsforsikring​ til og med det året de fyller 12 år. Spillere som fyller 13 i løpet av sesongen er dekket ut sesongen via NBBFs avtale med Gjensidige. 
 

Seriespill
Ta kontakt med den regionen dere tilhører. De organiserer barneidrettsaktiviteten Easy Basket, seriespill for aldersbestemte klasser og opp til og med 1. divisjon. ​