Basketballtinget 2022 artikkelbilde.png

Basketballtinget/Minitinget

NBBFs høyeste myndighet er Basketballtinget som avholdes hvert annet år (på like årstall) innen utgangen av mai måned. Basketballtinget 2022 avholdes på Thon Hotels Oslo Airport 7.-8.mai 2022.

 

NBBF lov kapittel 4, §14 (2):

Tinget innkalles av styret med minst to måneders varsel til de
organisasjonsledd som har representasjonsrett. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på NBBFs internettside eller på annen
forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort
tilgjengelig senest to uker før tinget. Forslag som skal behandles på
forbundstinget må være styret i hende senest fire uker før forbundstinget, og skal være skrevet på eget skjema utarbeidet av NBBF. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være sendt ut/gjort tilgjengelig senest to uker før Basketballtinget.

 

På denne temasiden samler vi artikler og dokumenter knyttet til kommende Basketballting, samt protokoller fra tidligere ting.

 

Unge ledere i klubbene oppfordres til delta på tinget som representant fra klubb med fullmakt eller som observatør. Ungdomsutvalget til NBBF vil være representert under tinget og vi ønsker å legge til rette for informasjon til og utvikling av unge ledere i våre klubbmiljøer.

 

Jmf. NBBFs lov

§ 15 Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett
(1) Forslagsrett til Basketballtinget:
a) Styret.
b) Et representasjonsberettiget organisasjonsledd.
c) Møteberettiget komité/utvalg, i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.

(2) Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett på Basketballtinget:
a) Styret.
b) Leder av Dommerkomiteen, Lovkomiteen, Appellkomiteen og
Sanksjonskomiteen. Et komitemedlem kan møte ved lederens forfall.
c) To (2) representanter fra hver region. I tillegg kan regioner møte med èn
representant pr. femte (5) klubb over 10 klubber.
d) Én (1) representant fra hver klubb som har lag i BLNO menn og/eller BLNO
kvinner.
e) En (1) representant fra hver klubb eller gruppe som organiserer basketball og som er medlemmer av Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF) og som har en medlemsmasse på 100 medlemmer eller flere i Norges Basketballforbund.

BLNO-klubbene kan stille med maksimalt en representant.

Deltakere melder seg på via følgende lenke. Av hensyn til hotellreservasjonen ber vi om at påmelding gjøres innen 7. april 2022, men det er også mulig etter denne fristen, vi kan bare ikke garantere hotellovernatting. Minner om at utfylt skjema for fullmakt må være NBBF i hende senest 29. april 2022, jfr. NBBFs lov § 15 (3). 

Deltakere vil bli belastet for overnatting og deltakelse hvis deltakeren avlyser senere enn to uker før basketballtinget.

Nyhetssak 30.04.22: Valgkomiteens innstilling

Nyhetssak 23.04.22: Tingpapirene til basketballtinget

Nyhetssak 03.03.22: Basketballtinget 2022

Nyhetssak 21.02.22: Nytt forbundsstyre og komiteer skal velges....

Nyhetssak 07.05.21: Et år til Basketballtinget

Opptak av tidligere Basktballting/Miniting kan ses på vår youtubekanal:

YOUTUBE

 

Spørsmål kan rettes til:

Ragnhild Riis
Ragnhild Riis
Organisasjonssjef