Basketballtinget 24.png

Basketballtinget

NBBFs høyeste myndighet er Basketballtinget som avholdes hvert annet år (på like årstall) innen utgangen av mai måned. Basketballtinget 2024 avholdes på Thon Hotels Oslo Airport 4.-5.mai 2024.

På denne temasiden samler vi relevant informasjon om Basketballtinget, artikler, dokumenter og protokoller.

 

Jmf. NBBFs lov

§ 16 Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett

(1) Forslagsrett til Basketballtinget:
a) Styret.
b) Et representasjonsberettiget organisasjonsledd.
c) Møteberettiget komité/utvalg, i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.

(2) Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett på Basketballtinget:
a) Styret.
b) Leder av Dommerkomiteen, Lovkomiteen, Appellkomiteen og
Sanksjonskomiteen. Et komitemedlem kan møte ved lederens forfall.
c) To (2) representanter fra hver region. I tillegg kan regioner møte med en
representant pr. femte (5) klubb over 10 klubber.
d) Én (1) representant fra hver klubb som har lag i øverste nasjonale serie for menn og/eller kvinner.
e) En (1) representant fra hver klubb eller gruppe som organiserer basketball og som er medlemmer av Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF) og som har en medlemsmasse på 100 medlemmer eller flere i Norges Basketballforbund.


Klubbene med lag i øverste nasjonale serie kan stille med maksimalt en
representant.


For representasjonsrett for idrettslag, gjelder NIFs lov § 10-3 (1).
f) Representasjon beregnes etter medlemstall per 31.12 foregående år med
mindre det skal beregnes i henhold til NIFs lov § 10-3 (1). Riktig 
representasjon meddeles organisasjonen samtidig med innkallingen til
Basketballtinget, eller senere tidspunkt mellom innkallingen og
Basketballtinget dersom representasjonsrett oppstår i den perioden.

(3) Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte/ting, eller oppnevnt av styret. Bekreftelse på hvem som er valgt eller oppnevnt etter fullmakt skal være forbundsstyret i hende senest innen fem (5) dager før forbundstinget. 
Fullmaktsskjemaet skal være undertegnet av et medlem av regionens eller klubbens styre som ikke selv er representant på forbundstinget.

Påmelding til Basketballtinget på Thon Hotels Oslo Airport 4. - 5. mai 2024 gjøres via denne plattformen

Av hensyn til hotellreservasjonen ber vi om at påmeldingen gjøres innen 4. april 2024. Det kan ikke garanteres påmelding til måltider og overnatting etter 19. april. Eventuelle endringer i påmeldingen kan sendes til på epost merket med Basketballtinget - påmelding. 

 

Nyhetssak 03.05.24: Følg NBBF-tinget på nett

Nyhetssak 23.04.24: Representasjonsrett på Basketballtinget

Nyhetssak 19.04.24: Saksdokumentene er publisert

Nyhetssak 27.02.24: Innkalling til tinget

Nyhetssak 30.01.24: Valgkomiteèn trenger innspill! 

Nyhetssak 03.01.24: Basketplan28 - høringsutkast

Nyhetssak 02.05.23: Et år til Basketballtinget

 

Opptak av tidligere Basktballting/Miniting kan ses på vår youtubekanal:

YOUTUBE

 

Spørsmål kan rettes til:

Ragnhild Riis
Ragnhild Riis
Organisasjonssjef

Basketballtinget, klubbutvikling, verdiarbeid og parabasket