RM aarsmøte3.jpg

Ekstraordinært Regionsting

Region Midt innkaller til Ekstraordinært Regionsting onsdag 25. juni 2020.

Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes digitalt ved bruk av Microsoft Teams. Dette er det nå anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020.

Sakliste:
1. Godkjenne de fremmøtte representantene.
2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
4. Behandle regnskap for NBBF Midt i revidert tilstand.

Det er kun 1 sak som skal behandles på det ekstraordinære regionstinget, og det er godkjenning av regnskap. Se forøvrig nyhetssak om frist for å søke om momskompensasjon: https://www.basket.no/nyheter/2020/momskompensasjon/

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag ut over de som fremgår av saksdokumentene oppfordres det til å oversende disse til styret på e-post før årsmøtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se NBBF Regions Midts lov.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Viola Györgyi kontaktes på 90503116 eller viola.gyorgyi@basket.no.