Norges Basketballforbund / Nyheter / Nyheter 2019 / Basketballtinget 2020
Basketballtinget 2020 tilpasset.png

Basketballtinget 2020

Det viktigste møtepunktet i organisasjonen er 9.-10.mai 2020.

Basketballtinget 2020 er den viktigste møteplassen for å kunne påvirke kursen i norsk basketball. Basketballtinget er NBBFs høyeste myndighet og legger føringer for økonomiske disposisjoner og satsingsområder de neste årene. Tingperioden i NBBF er på to år, men nytt planverk skal vedtas for de neste fire årene.

Høringsdokument med forslag til ny langtidsplan bli publisert i desember og vi håper på mange innspill slik at vi har et godt forankret dokument når vi samles på Basketballtinget i mai 2020.

 

§ 15 Representasjon på Basketballtinget 

(1) På Basketballtinget møter med stemmerett: 

a) Forbundsstyrets medlemmer 

b) Leder av Dommerkomiteen, Lovkomiteen, Appellkomiteen og Sanksjonskomiteen. Et komitemedlem kan møte ved lederens forfall. 

c) To (2) representanter fra hver region. I tillegg kan regioner møte med èn representant pr. femte (5) klubb over 10 klubber. 

d) Én (1) representant fra hver klubb som har lag i BLNO menn og/eller BLNO kvinner. 

e) En (1) representant fra hver klubb eller gruppe som organiserer basketball og som er medlemmer av Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komit (NIF) og som har en medlemsmasse på 100 medlemmer eller flere i Norges Basketballforbund.

 

Innkalling §14 (2) 

Tinget innkalles av styret med minst to måneders varsel til de organisasjonsledd som har representasjonsrett. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på NBBFs internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelig senest to uker før tinget. Forslag som skal behandles på forbundstinget må være styret i hende senest fire uker før forbundstinget, og skal være skrevet på eget skjema utarbeidet av NBBF. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være sendt ut/gjort tilgjengelig senest to uker før Basketballtinget.

 

Dette er en nyhetssak for å opplyse om når Basketballtinget 2020 avholdes og hvem som kan delta.

Påmelding og mer detaljerte opplysninger med dokumenter etc. kommer på nyåret.

Følg med på tingsiden som vil oppdateres fortløpende: BASKETBALLTINGET

 
For spørsmål ta kontakt med:
 
Påmelding/praktisk organisering:
Administrasjonssekretær Merete Andersen: 
merete.andersen@basket.no - tlf. 41595134​
Overordnet ansvar:
Generalsekretær Silje Særheim: 
silje@basket.no​ - tlf. ​90808416
 
Organisasjonssjef Espen A. Johansen
espen.johansen@basket.no - tlf. 458 76 123