Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto

Settes under administrasjon

Etter to forsøk på valg av nytt regionstyre settes nå Region Sør under administrasjon etter vedtak fattet på forbundsstyremøte søndag 18.september.

Regonene i Norges Basketballforbund er selvstendige enheter i den forstand at de har eget organisasjonsnummer og velger tillittsvalgte på sine respektive regionsting. Region Sør, har som alle regioner, en egen lovnorm som sier noe om kravene for å kunne ha et gyldig styre og komiteer/utvalg. Det legges opp til at regionene kan gjøre tilpasninger, men innenfor rammene satt av NIF. 

Etter at Regionstinget og Ekstraordinært regionsting i Sør denne sommeren ikke klarte å velge et fulltallig styre overtar NBBF sentralt styringen av regionen.

 

Vedtak fra forbundsstyremøte 2022-07, 18.09.22:

Vedtak

Region Sør settes under administrasjon og ledes av generalsekretæren. 

Oppfølging  

Generalsekretæren nedsetter et interimsstyre som skal lede regionen frem til ordinært ting i 2023. Styremedlemmene med region Sør som fokusområdet blir involvert i prosessen.

 

At regionen settes under administrasjon betyr i praksis at det ikke eksisterer et politisk ledd som kan fatte beslutninger og forvalte økonomien, dette legges nå til NBBF sentralt.

Det jobbes nå med å nedsette interimsstyret og sikre drift av regionen frem til neste ordinære regionsting i 2023.

NBBFs driftsteam vil overta administrasjonen av serieoppsett, dommeroppsett, kurs/utdanning, EasyBasket og drift.

Medlemmer av interimsstyret, kontaktperson i administrasjonen og andre praktiske opplysninger blir gitt på basket.no og på klubbmøte så snart som mulig. 

Spørsmål knyttet til informasjonen i denne saken kan rettes til:

Axel Langaker
Axel Langaker
Assisterende generalsekretær

Nestleder i administrasjonen, regionsansvarlig, leder NBBFs driftsteam, varslingssaker, anlegg, administrasjon og styrearbeid i Region Øst.