3mot3 2018.jpg

Samordnet rapportering for 2021 er åpnet

Innen 30. april 2021, må alle idrettslag rapportere inn sine medlemstall per 31.12.2020.

Samordnet rapportering, tidligere idrettsregistreringen, er åpnet og idrettslagene skal levere inn sine data innen 30. april 2021. 

Dette skal rapporteres:

  1. Medlemstall og aktivitetstall.
  2. Total omsetning (inntekter) og totale driftskostnader.
  3. Oppdatere styre og verv (etter at årsmøtet er gjennomført).
  4. Laste opp signert årsmøteprotokoll og årsregnskap (etter at årsmøtet er gjennomført). 
  5. Registrere momskompensasjonen (krever registrering i frivillighetsregisteret). 
  6. Registrere barneidrettsansvarlig og politiattestansvarlig. 

 

NBBF ber om at idrettslagene besvarer følgende særforbundsspesifikke spørsmål i tillegg:

1. Har din klubb medlemmer med psykisk utviklingshemming?

Utviklingshemning er en samlebetegnelse for en rekke ulike diagnoser og tilstander som er knyttet til kognitive, språklige og sosiale vansker (Bufdir, 2021). Utøverne kan delta i STAR eller ordinær basket.

2. Har din klubb medlemmer med fysisk funksjonsnedsettelse?

Utøvere med en nedsatt fysisk funksjonsevne spiller typisk Rullestolbasket. Å ha en nedsatt fysisk funksjonsevne kan være for eksempel tap av, eller skade på en kroppsdel eller sansefunksjon, evnen til å gå eller se etc. (Rullestolbasket/ordinær basket)

3. Hvor mange av klubbens aktive medlemmer er 36 år eller mer?

Rapporteringen gjøres her. 

 

Hvem skal rapporteres og hvem er aktive medlemmer?

Medlemmer som per 31.12.2020 har betalt medlemskontingent til idrettslaget skal rapporteres. I år blir klubbens medlemstall hentet direkte opp når man logger inn og trykker "Hent medlemmer". Det er også mulig å legge inn medlemstall og aktive medlemmer manuelt. 

Alle betalende medlemmer som deltar regelmessig i idrettslagets ordinære treningsaktivitet, eller representerer idrettslaget i konkurranser er aktive medlemmer. I praksis betyr dette medlemmer som deltar i regelmessig trening innenfor ordinær aktivitet, 3X3, paraidrett, EasyBasket og NanoBasket.

Med regelmessig menes sammenhengende deltakelse gjennom sesongen. Medlemmer som kun deltar i enkeltstående arrangementer, tidsavgrensede opplæringstiltak eller sommerskoler/ferietiltak regnes ikke som aktive medlemmer. 

Betalende medlemmer med verv og ansvar for administrative oppgaver, drift og vedlikehold av anlegg m.m. regnes også som aktive medlemmer. Det samme gjør medlemmer som er trenere, lagledere eller har andre regelmessige oppgaver som bidrar til gjennomføringen av trening, konkurranser eller annen ordinær aktivitet i idrettslaget.  

Medlemmer som kun deltar på enkeltstående dugnader eller transporterer familiemedlemmer til og fra trening eller konkurranser, anses ikke som aktive medlemmer. 

 

Hvordan rapportere inn 3X3 medlemmer?

Alle aktive medlemmer skal registreres i de idrettsgrenene de er tilknyttet. Norges Basketballforbund har grenene basketball og 3X3 (3MOT3) 

Vi minner om at alle aktive 3X3 medlemmer skal rapporteres inn som aktive både i 3X3 og ordinær basketballaktivitet. Aktive 3X3 medlemmer er de som enten deltar på 3X3 turneringer internt i klubben eller eksternt, eller de som deltar under f.eks. åpen hall i klubben hvor utøvernes aktivitet er basert på 3X3 spillsituasjoner og ferdigheter. For at et medlem skal kunne registreres i flere idrettsgrener organisert av samme særforbund, må treningstilbudene foregå i klart adskilte miljøer.

Har dere spørsmål om deres medlemmer går under kategorien aktive 3X3 medlemmer, ta kontakt med utviklingskonsulent i NBBF Kristin Kvalvik eller klubb og utviklingskonsulent i NBBF Ragnhild Riis

 

Momskompensasjon

På lik linje med fjoråret så er søknad om momskompensasjonen for varer og tjenester en del av samordnet søknad og rapportering. Se her for veiledning til søknaden. Frist for levering av søknad om momskompensasjon er satt til 15. august 2021. 


Barneidrettsansvarlig og politiattestansvarlig

Dersom klubben rapporterer at dere har aktivitet som krever barneidrettsansvarlig og politiattestansvarlig, så vil det komme opp krav om å levere informasjon om dette. Les mer om det her: Barneidrettsansvarlig og Politiattestansvarlig 

 

Ikke gjennomført årsmøtet enda?

Fristen for gjennomføring av årsmøtet i idrettslaget er utsatt til 15. juni 2021. Se nyhetssak på basket.no for mer informasjon. Idrettslag som har avholdt årsmøte innen 30. april foretar all innrapportering fra årsmøtet til samordnet rapportering som vanlig.

Idrettslag som ikke har avholdt årsmøte innen 30. april, må fylle ut det de har av opplysninger om medlemstall, aktivitetstall og kontaktinformasjon til idrettslaget. Når det gjelder informasjon som først foreligger etter avholdt årsmøte (f.eks. nye styremedlemmer, årsmøteprotokoll, årsmøtegodkjent regnskap m.m.) skal dette fylles ut/lastes opp så snart som mulig etter at idrettslaget har avholdt årsmøte.

Når idrettslaget har lastet opp informasjon om medlemstall, aktive medlemmer og kontaktinformasjon, så blir dette lagret og rapportert, selv om dere ikke fyller ut informasjon fra årsmøtet.

 

Har dere spørsmål?  

Ta kontakt med NIF Digital Support  eller klubb og utviklingskonsulent i NBBF Ragnhild Riis.