Basket tjukkas 2019.jpg

Referat fra klubbledermøte 11.10.22

Tirsdag 11.oktober møttes klubblederne i Region Øst til et digitalt møte i forkant av sesongstart. I saken finner du en oppsummering av møtets forløp. Samtidig benytter vi anledningen til å ønske lykke til med sesongstart til helgen!

Velkommen

 • Presentasjonsrunde NBBF
 • Presentasjonsrunde deltakere/klubber

Statusrapport NBBF

 • Driftsteam – organisering drift på tvers av regions-/forbundsgrenser
 • Landslag – Senior Herrer med spennende (hjemme-)kamper i nær fremtid
 • Planverk – NBBFs planverk revideres i disse dager internt, og vil også bli gjort tilgjengelig for ekstern evaluering
 • Regional oppdatering
 • Ekstraordinært Ting i Region Midt, for å velge ny leder
 • Region Sør satt under administrasjon av NBBF pga. at man ikke har klart å velge et styre
 • Nasjonal 1M – status sesongen 2022-23 og veien videre
 • Dommersituasjonen på regionalt nivå er nær kritisk nivå. Synkende antall erfarne dommere etter koronaperioden. Klubbene oppfordres til å ta godt vare på de dommerne vi har, samt sørge for at honorarer utbetales så raskt som mulig etter oppdrag. Jf. rutinene for elektronisk dommerbetaling.
 • Økt fokus på ivaretakelse av dommere inneværende sesong. Lav terskel for oppfølging av saker omhandlende uønsket atferd mot dommere. Særlig blant de ferskeste dommerne.
 • NBBFs dommerutviklingsprosjekt er i fase 2. Vi planlegger for økt rekruttering, oppfølging og ivaretakelse i tiden som kommer.

 

Kurs, utdanning og EasyBasket

 • Forsinkelser i serieoppsettet medførte et noe redusert kurstilbud i månedene august og september.
 • Klubbene oppfordres til å kontakte Region Øst dersom man har kandidater som ønsker enten dommer- eller trenerkurs.
 • EasyBasket-arrangementer er foreløpig satt opp hver helg frem til og med 20.november. I løpet av kort til vil klubber bli forespurt om de ønsker å stille som arrangører for resten av sesongen. Grunnet rekordhøy påmelding i seriespill er det færre dager å sette av til EasyBasket, administrasjonen håper derfor at klubbene strekker seg langt for å være arrangører på dagene man får foreslått.

Seriespill og dommere

 • Tett opptil 500 påmeldte lag i seriespill i Region ØST (inkludert lag fra Tromsø Storm Ungdom, Kristiansand Pirates og Molde BBK)
 • Vi er forsinket med serieoppsettet for inneværende sesong, men håper å være i mål i løpet av de neste par ukene.
 • Arrangementstid i helg er en begrensende faktor for å få gjennomført et godt seriespill.
 • Klubbene oppfordres til å samarbeide godt og være fleksible ved søknader om omberamming av kamper.
 • Vi har økt i antall lag, men samtidig har vi mistet en del erfarne dommere under koronaperioden.

 

 

 

Eventuelt

 • Overganger mellom klubber – vi opplever at kommunikasjon mellom klubber i overgangssaker ikke alltid er god/tilstrekkelig. Hvordan kan vi jobbe sammen, for å hjelpe hverandre i disse sakene? Dette må det jobbes videre med av både region og klubber.

 

"For Osloklubbene": Informasjon rundt treningstidsfordelingsprosess for 2023-24.

 • Region ØST ser behovet for større involvering av Osloklubbene i hele forløpet knyttet til treningstidfordeling. For sesongen 2023-24 ønsker vi derfor å gi alle klubbene anledning til å stille med en resursperson fra start til slutt. Vi starter med et fellesmøte med OIK, der fordelingsprosessen på overordnet nivå vil bli gjennomgått. Så vil vi følge opp med møtevirksomhet (TEAMS) mellom Region ØST og klubbene for hvert trinn i fordelingsprosessen, helt til vi er i mål. Klubbene vil få anledning til å diskutere underveis og komme med konkrete innspill til hvert trinn i prosessen.

 

Til stede fra NBBF Region Øst:

Axel Langaker – Daglig leder

Akrem Dagnew – Dommer- og aktivitetskoordiantor

Endre P. Barmoen – Driftskonsulent

 

Møtet ble avsluttet 21:45.

Region Øst takker klubbene for deltakelsen!