Flyktninger Ukraina.jpg

Beredskap for å ta imot ukrainske flyktninger

NIF oppfordrer idrettslag i Norge til å yte bistand for de mange flyktningene som nå ankommer Norge i forbindelse med krigen i Ukraina. Det er et viktig integreringstiltak å få barn og unge i gang med fritidsaktiviteter.

Det er kommunen og fylkeskommunen som har best oversikt over flyktningene lokalt. Idrettslagene i Norge bør derfor ta kontakt med dem for å se hvilke barn og ungdommer akkurat deres tilbud kan være aktuelt for. De ulike mottakene i Norge skal ha en inkluderingskoordinator. Det er naturlig at idrettslagene blir satt i kontakt med denne.

Det er viktig å huske på at barna og ungdommene som nå kommer til Norge fra Ukraina er i en meget krevende situasjon og mange med svært tunge opplevelser i bagasjen. Det er derfor særlig viktig i denne situasjonen at det blir lagt veldig godt til rette for at idretten blir en trygg inkluderingsarena for flyktningene.

NIFs Bli med-brosjyre er oversatt til ukrainsk. Denne kan distribueres til flyktningene, slik at de lettere kan finne frem til tilbud selv.

Trengs flere frivillige
Med en stor strøm flyktninger fra et land og en region som har sterke basketballtradisjoner, må vi regne med at det vil bli trykk og ønske om deltakelse. NBBF oppfordrer alltid sine klubber til å jobbe med rekruttering av nye frivillige, men det er ekstra viktig nå. Ha gjerne god beredskap allerede nå. Politiet melder at for norske borgere med alle papirer korrekt utfylt vil det ta 3-4 dager å få politiattest. Og uten politiattest kan ikke nye frivillige lede aktivitet i klubbene.

Mange voksne flyktninger vil kunne bli gode ledere i klubbene på sikt. Men det anbefales at det drøyer et halvt år før det hentes inn politiattest på dem, og følgelig bør de ikke lede treninger alene før dette.

Generalsekretær Espen A. Johansen er tydelig på at dette er en mulighet for norsk basket til å leve opp til sine verdier. - Vår visjon, "Mer enn en idrett" og våre verdier "inkluderende-gøy-målrettet" står sterkt i norsk basketball, det er i slike tider vi må være ekstra gode på å praktisere dette, sier han. - Samfunnsansvar er en av grunnpilarene i vårt planverk, og her skal vi gjøre det vi kan for å bidra på best mulig måte innenfor de rammene vi har. Vi er i tett dialog med idretten for øvrig og Norges Idrettsforbund, og følger de råd og retningslinjer som NIF setter, avslutter Espen.

Ulike typer tilbud
det er ulike typer tilbud som kan være aktuelle for de som nå kommer til Norge. Det er også varierende hva norske klubber kan klare å tilby. Men for de klubbene som har mulighet til det, vil et tilbud på dagtid nå i startfasen være svært bra. De er fortsatt ikke integrert i norsk skolehverdag, og har derfor få sosiale punkter i tilværelsen. Utover dette er det bra om de på best og hurtigst mulig måte integreres i det vanlige tilbudet til klubben.

Tenk på:

  • Er det mulig å ha en koordinator i klubben for ivaretakelse av flyktningene?
  • Klubben må stå for informasjon om treningstider, treningssteder etc.
  • Klubben må hjelpe til med innmelding i klubb, samt hvordan de kan finne utstyr etc.
  • Klubben må delta i samarbeid med kommune/fylkeskommune om å ordne transport til og fra tilbudet.

Lisenser, forsikringer og helseordninger
Det er vedtatt at flyktninger på lik linje med norske barn skal være omfattet at barneidrettsforsikringen til og med det året de fyller 12 år. Det betyr at det ikke er noen risiko forbundet med å ta disse barna med i ordinært tilbud for klubbenes del. I det året barna må over på spillerlisens, er det NBBFs lisens og forsikring som gjelder, som for alle andre spillere. Skulle det oppstå skader på ukrainske flyktningbarn som har denne lisensen, skal det oppgis at spilleren er fra Ukraina. Dette skyldes at de så lenge de ikke har norsk personnummer ellers vil få en skademelding til forsikringsselskapet avvist.

For finansiering er det i første omgang smart å gå i dialog med kommune og fylkeskommune, for å finne ut hva som finnes av midler. Det jobbes fortløpende med hvordan støtte skal finansieres fra myndighetene.

 

Nyttige lenker:
NIF-artikkel om avklaringer vedrørende flyktningkrisen
Aktivitetsguiden
Blimed-brosjyren
Oversikt over akuttinnkvarteringer