Norges Basketballforbund / Nyheter / 2020 / Søk om kompensasjon for tapte inntekter
coronabasketstor3.png

Søk om kompensasjon for tapte inntekter

Etter kulturdepartementets vedtak 3.april kan nå klubber søke om kompensasjon for tap av billettinntekter, deltakeravgifter og merutgifter ved avlysning, stenging eller utsettelse av arrangementer.

I og med at mange arrangement innen idretten plutselig ble avlyst har Regjeringen satt av totalt 700 millioner kroner som en kompensasjon til idrett og frivillighet. NBBF avlyste all aktivitet fra og med 12. mars 2020, og det var planlagt turneringer, kvalifiseringer og sluttspill før sesongen normalt sett var avsluttet.

Kulturdepartementet vedtok fredag 3. april «forskrift om midlertidig kompensasjonsordning for arrangører i frivillighets- og idrettssektoren ved avlysning, stenging eller utsettelse av arrangementer som følge av COVID-19-utbruddet». Formålet med forskriften er kompensere tap av billettinntekt og deltakeravgift og merutgifter ved avlysning, stenging eller utsettelse av arrangementer i frivillighets- og idrettssektoren som følge av pålegg eller råd gitt av myndighetene i forbindelse med COVID-19-utbruddet.

Ordningen er innrettet som søknadsbaserte ordning, og søknader som oppfyller ordningens vilkår kan få kompensasjon med inntil 100 prosent. Dersom rammen ikke rekker til full kompensasjon, vil den prosentvise avkortningen være lik for søkerne.

Det er Lotteri- og Stilftelsestilsynet som vil forvalte ordningen og behandle søknader om refusjon av tapte arrangementskostnader. Søknadsskjemaet gjøres tilgjengelig i dag (14. april). Søknadsfrist er satt til 21. april.

 

PERIODEN MAN MAN SØKE KOMPENSASJON FOR ER 5.MARS - 30.APRIL!

 

Kompensasjon gis ved gitte forutsetninger, disse er bl.a.:

  • Arrangøren eller eierne av arrangøren har sin hovedvirksomhet i Norge og var registrert i Frivillighetsregisteret før 5. mars 2020.
  • Arrangementet var planlagt avholdt i Norge.
  • Arrangementet ville ha vært åpent for allmennheten.
  • Arrangementet var planlagt avholdt i perioden fra og med 5. mars til og med 30. april 2020.
  • Tapt billettinntekt, deltakeravgift eller merutgifter for arrangøren i den gjeldende perioden utgjør minimum 25 000 kroner til sammen.
  • Arrangøren er ikke under konkursbehandling.

 

Her finner du regneark som skal benyttes for å beregne søknadsbeløpet for kompensasjon. Dette skjema benyttes som kladd før dere søker på selve søknadsskjema.

«Slik søker du» inneholder også lenke til søknadsskjema.

 

Noe det er viktig å merke seg er at søknadssystemet ikke vil inneholde noen felt for å skrive inn fritekst, eller mulighet til å laste opp vedlegg. Dette innebærer at idrettslag må legge inn det de selv mener er riktig, og være forberedt på å begrunne søknaden dersom det senere blir kontroll. Ettersom mange idrettslag mm. bytter hele eller deler av styret i løpet av året, oppfordrer vi å utarbeide god dokumentasjon for de vurderingene som gjøres, slik at fremtidige styremedlemmer lett kan få forståelse for hvilke vurderinger som ble foretatt på søknadstidspunktet.

Les mer på Lotteri- og stiftelsestilsynets sider . Her finnes også en link til «Spørsmål og svar».

I retningslinjene fra Lotteri- og stiftelsestilsynets ble offentliggjort står det blant annet: Det kan  ikke søkes om kompensasjon for blant annet:

 • Tapte inntekter fra planlagt salg av mat og drikke.
 • Tapte reklame/sponsorinntekter.
 • Kostnader laget eller organisasjonen hadde hatt uavhengig av  om arrangementet blei  avlyst, stengt  eller utsatt.
 • Arrangement som ikke er åpne for allmenheten.
 • Arrangement som  organisasjonen  ikke selv skulle  arrangere.
 • Tapt  billettinntekt og  deltakeravgift eller merutgifter som i den gjeldende perioden  samla utgjør mindre enn 25.000 kroner for arrangøren.
 • Arrangører som mottok 60 prosent eller mer av sine inntekter fra offentlige tilskudd i 2019, har ikke rett til kompensasjon etter denne forskriften.

Dette er ikke slik NIF (NIF/andre særforbund) oppfattet intensjonen med krisepakken. For våre klubber er nevnte to punkter (se to første kulepunkt over) viktige inntektskilder som definitivt er med på å finansiere frivilligheten og driften av våre klubber. Vi antar det samme gjelder for de fleste andre særforbund. 

Vi mener det er mange av våre arrangement som faller inn under ordningen, og det er dere som klubber som må vurdere om dere er innenfor forskriftens muligheter og begrensninger.

For BLNO menn sluttspill søker NBBF kompensasjon fra ordningen på vegne av de 5 klubbene som var videre i sluttspillet.

 

Nedenfor har vi listet opp noen arrangement vi mener kan ligge innenfor ordningen:

 • BLNO kvinner sluttspill
 • BLNO menn kvalifisering
 • U19 NM
 • U16 NM
 • Nasjonal Talentcamp
 • Regionmesterskap
 • Easy Basket arrangement
 • Andre turneringer og arrangement som klubber skulle arrangere

 

Dersom dere ikke finner svar på spørsmålene om ordningen på Lotteri – og stiftelsestilsynets sider kan vi gi noe hjelp: