Norges Basketballforbund / Nyheter / 2020 / Samordnet rapportering må besvares innen 30. april.
3mot3 2018.jpg

Samordnet rapportering må besvares innen 30. april.

Kun 30% av klubbene i NBBF har registrert sine medlemstall via samordnet rapportering for 2019.

Fristen for å registrere klubbens medlemstall og aktivitetstall er førstkommende torsdag, 30. april 2020. Alle idrettslag skal rapportere sine medlemstall per 31.12.2019 til Norges Idrettsforbund via KlubbAdmin. NBBF vil de neste dagene kontakte alle klubber som ikke har besvart rapporteringen for å sikre at alle medlemstall blir registrert. 

Dersom klubben ikke har fått gjennomført årsmøtet pga. koronasituasjonen, kan klubben fortsatt levere inn sine aktivitetstall og medlemstall. Rapporten vil stå som «ikke fullført», men tallene vil fortsatt komme med i rapporten til NIF.

Søknaden om momskompensasjon for varer og tjenester er på lik linje som fjoråret, en del av samordnet søknad og rapportering. Dersom klubben ikke har dette klart, så er fristen for å levere søknaden om momskompensasjon først 15. august 2020.

Har klubben spørsmål om utsatt årsmøtet, frister, samordnet rapportering, momskompensasjon eller annet relatert til klubbdrift, ta kontakt med Idrettskretsen eller NBBF.

 

Nytt av året for klubber i NBBF er rapporteringen av antall utøvere i klubben som deltar i 3x3 aktivitet. 3x3 er godkjent som egen gren i NBBF og dermed skal utøvere som deltar i denne grenen rapporteres på lik linje som utøvere i ordinær aktivitet. En utøver som deltar i både 3x3 og ordinær aktivitet (seriespill etc.) skal rapporteres i begge grener.

NBBF benytter muligheten i årets rapportering til å hente inn informasjon om følgende:

  • Har din klubb utviklingshemmede utøvere i aktivitet?
  • Har din klubb aktive utøvere med funksjonsnedsettelse?
  • Har din klubb medlemmer med en hørselshemning?
  • Hvor mange av klubbens aktive medlemmer er 36 år eller mer?

(Alle spørsmålene besvares i heltall).

 

Hva skal rapporteres?

1 Medlemstall og aktivitetstall 

2 Oppdatere styre og verv (etter årsmøtet er gjennomført) 

3 Laste opp signert årsmøteprotokoll (etter årsmøtet er gjennomført) 

4 Registrere momskompensasjonen (krever registrering i frivillighetsregisteret). 

5 Registrere barneidrettsansvarlig og politiattestansvarlig 

Start rapportering

Medlemstall og aktivitetstall: 

Medlemstall 
Medlemmer som per 31.12.19 har betalt medlemskontingent til idrettslaget skal rapporteres. Det blir også mulighet i 2020 å legge inn medlemstall og aktive medlemmer manuelt. 

Aktive medlemmer i NBBF

Alle medlemmer som deltar regelmessig i idrettslagets ordinære treningsaktivitet skal regnes som «aktive medlemmer». I praksis betyr dette medlemmer som deltar i regelmessig trening innenfor ordinær aktivitet, 3X3, paraidrett og EasyBasket.

Med «regelmessig» menes sammenhengende deltakelse gjennom sesongen tilpasset hver aktivitet. Medlemmer som deltar i enkeltstående arrangementer, tidsavgrensede opplæringstiltak eller sommerskoler/ferietiltak regnes ikke som «aktive medlemmer».

Betalende medlemmer med verv og ansvar for administrative oppgaver, drift og vedlikehold av anlegg m.m. regnes også som «aktive medlemmer». Det samme gjelder for medlemmer som er trenere, lagledere, dommere eller har andre regelmessige oppgaver som bidrar til gjennomføringen av trening, konkurranser eller annen ordinær aktivitet i idrettslaget. Medlemmer som kun deltar på enkeltstående dugnader eller transporterer familiemedlemmer til og fra trening eller konkurranser anses ikke som «aktive medlemmer».

Alle aktive medlemmer skal registreres i de idrettsgrenene de er tilknyttet. For at et medlem skal kunne registreres i flere idrettsgrener organisert av samme særforbund, må treningstilbudene foregå i klart adskilte miljøer. 

Barneidrettsansvarlig og politiattestansvarlig
Barneidrettsansvarlig og politiattestansvarlig vil bli påkrevd for de idrettslag som er pålagt å ha disse vervene, les mer om det her: Barneidrettsansvarlig og Politiattestansvarlig 

Har dere spørsmål?  

Ta kontakt med NIF Digital Support.  

Kontaktperson i NBBF er Ragnhild Riis, epost: ragnhild.riis@basket.no