Norges Basketballforbund / Nyheter / 2023 / Innmelding og registrering av medlemmer i klubb for 2023
Finalen 2017.jpg

Innmelding og registrering av medlemmer i klubb for 2023

Klubbene må registrere alle sine medlemmer, trenere og andre ressurspersoner som tilrettelegger for aktivitet, før nyttår.

Vi nærmer oss slutten på 2023 og dermed også fristen for å ha registrert alle medlemmer i klubben. Det er medlemstallene fra 31. desember 2023 som leveres i samordnet rapportering (idrettsregistreringen) 30. april 2024. Det er kun medlemmer som er registrert og har betalt medlemsskap per 31.12, som vil bli registrert i samordnet rapportering. 

 

Her er noen viktige moment for medlemstall i klubb:

NBBF får midler til aktivitet fra NIF ut fra hvor mange aktive medlemmer som er registrert i klubbene som er medlemmer av NBBF. Dette kommer klubbene til gode gjennom tilskudd til aktivitet sentralt, regionalt og direkte i klubb.

 

Midler til utstyr og kommunale midler blir også regnet ut fra hvor mange aktive medlemmer det er i klubbene.

 

I tillegg kan klubbene få aktivitetstilskudd for alle aktive medlemmer som er registrert (ulike nedre aldersgrense og praksis på tildeling i de forskjellige kommunene).

 

Lokale aktivitetsmidler (LAM) er en tilskuddsordning fra Kulturdepartementet (KUD) spesifikt rettet mot lokale lag og foreninger som driver fysisk aktivitet for barn og ungdom. For barn/ungdom under 19 år får klubbene LAM-midler ut fra aktive medlemmer i klubben. Det er idrettsrådene som fordeler LAM til idrettslagene i sin kommune etter retningslinjer fra KUD og anbefalinger fra NIF.

 

Ofte vil treningstid bli fordelt ut fra klubbens aktive medlemmer. I noen tilfeller vil man her også telle med tillitsvalgte o.l. i fordelingene av halltid. Andre steder er det f.eks. antall påmeldte lag til seriespill som er avgjørende for tildeling av treningstid året etter. 

 

Alle aktive medlemmer i klubben, som har betalt medlemskontigent, per 31.12.2023 skal regnes med i samordnet rapportering 30.04.24. Vi håper klubbene har fått alle sine medlemmer, både utøverne og de som hjelper klubben med aktivitet og administrasjon, til å registrere seg som medlem av klubben. For 2023 er minstesatsen på et medlemskontingent på 50 kr. (NIF). Idrettslaget vedtar satsen for medlemskontigent på årsmøtet.  

 

Vi minner om at alle aktive 3X3 medlemmer skal rapporteres inn som aktive både i 3X3 og 5x5 ordinær basketballaktivitet, såfremt de deltar regelmessig i begge grenene. Aktive 3X3 medlemmer er de som enten deltar regelmessig på 3X3 aktivitet eksternt eller internt i klubben, eller de som deltar regelmessig under f.eks. åpen hall i klubben hvor utøvernes aktivitet er basert på 3X3 spillsituasjoner (spille på en kurv f.eks.) og ferdigheter. Kravet om å klassifiseres som regelmessig aktivitet er minimum en økt per uke. Utøvere som både deltar på 5x5 treninger og 3X3 i åpen hall e.l. skal f.eks. registreres i begge grener.

 

Definisjonen av aktive medlemmer er:

«Alle medlemmer som regelmessig deltar i organisert aktivitet i regi av idrettslaget, eller representerer idrettslaget i idrettskonkurranser eller lignende, skal regnes som "aktivt medlem" med tilhørighet i en konkret gruppe/gren. Med "deltagelse" menes både å selv utøve idretten gjennom trening eller konkurranser, og å tilrettelegge for at andre skal kunne drive aktivitet i idrettslaget. Dette omfatter blant annet trenere, lagledere og andre oppgaver som bidrar til gjennomføringen av trening, konkurranser og annen aktivitet i idrettslaget. Personer som bistår idrettslaget gjennom administrative oppgaver, drift og vedlikehold av anlegg m.m. omfattes også.»

 

Samordnet rapportering åpner 1. april 2023.

Les mer om samordnet rapportering på NIF sine sider.

Endringer fra 2022 er følgende:

  1. Før rapportering kan starte, må idrettslaget ha valgt elektronisk medlemssystem. Merk: Det er kun den som er daglig leder eller har lederfunksjon som kan bekrefte medlemssystem. Se her hvordan bekrefte medlemssystem. 
  2. Skjemaet for medlemstall vil være forhåndsutfylt. Kun betalende medlemmer vil bli hentet og presentert.
  3. For rapportering av aktivitetstall i gruppe for særidrett, er det kun medlemmer som har betalt medlemskontingent som vil telles som aktive.
  4. Excel rapport som viser antall betalende medlemmer på klubb, allidrett og grener.
  5. 2 nye pålagte roller for de idrettslag med normal lovnorm: Leder kontrollutvalg og Leder valgkomité.

 

E-sport

Dersom idrettslaget har organisert e-sport aktivitet, så ønsker NBBF informasjon om dette for å følge utviklingene i idrettslagenes aktivitetstilbud. Denne informasjonen kan sendes per epost.

 

Inkluderingsprosjekter og økonomi som barriere 

Alle medlemmer må selv melde seg inn i et idrettslag og betale medlemskontigent. I enkelte tilfeller har idrettslag inkluderingsprosjekter eller andre tilskuddsordninger for utøvere med betalingsutfordringer hvor prosjektet spesifikt skal dekke medlemskontigent og andre kostnader knyttet til deltakelse. Spørsmål knyttet til denne tematikken for å sikre at alle krav er innfridd, kan sendes til NBBF på epost