Norges Basketballforbund / Nyheter / 2023 / Baskettrener dømt av NIF for uhøvisk opptreden
dom-domstolene.jpg

Baskettrener dømt av NIF for uhøvisk opptreden

NIFs Appellutvalg har dømt en trener for handlinger som avviker fra det idretten krever av en trener for mindreårige. Dommen er endelig og kan ikke ankes. Treneren dømmes for overtredelse av NIFs lov om straffebelagte handlinger og uhøvisk opptreden og handlinger i strid med NIFs eller NIFs organisasjonsledds regler eller vedtak.

 

Slutning fra NIFs appellutvalg:

NN idømmes en irettesettelse for overtredelse av NIFs lov §1-4 bokstav a) og b) gjennom uhøvisk opptreden og handlinger i strid med NIFs eller NIFs organisasjonsledds regler eller vedtak, jf. NIFs lov §1-7 (1) bokstav a).

Av hensyn til de involverte anonymiseres denne kunngjøringen.

Det er i denne saken ikke avdekket overgrep, men beviselige brudd på idrettens retningslinjer som har til hensikt å virke preventive.

 

Les NIFs retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep: https://www.idrettsforbundet.no/tema/tryggidrett/seksuell-trakassering-og-overgrep/retningslinjer/

 

NIFs appellutvalg skriver følgende:

Vilkåret «uhøvisk» er listet opp i §11-4 bokstav b) som en alternativ straffbelagt adferd sammen med «rettsstridig vold», «seksuelle overgrep», «seksuell trakassering» og «opptre(r) uredelig». Bestemmelsens karakter og sammenheng tilsier at det er en viss terskel som må være overtrådt for at adferden skal karakteriseres som «uhøvisk». I samme retning trekker hensynet til forutberegnelighet; ikke ethvert avvik fra oppførsel som kan forventes fra en trener kan karakteriseres som tilstrekkelig usømmelig til at det kvalifiserer for terskelen til vilkåret «uhøvisk» i §11-4 bokstav b) og som dermed skal sanksjoneres etter NIFs lov.

 

Som en kommentar til dommen, sier NBBFs president, Jan Hendrik Parmann, at det er helt fundamentalt for idrettsbevegelsen at alle, så vel utøvere som pårørende, skal føle at idrettens arenaer er trygge for dem som deltar der. Da er også idrettens føringer for å sikre mot at slike handlinger kan finne sted særdeles viktige. – Varsler eller signaler om brudd på regler som omhandler seksuell trakassering og seksuelle overgrep vil alltid ha høyeste prioritet i NBBF, og vi gir oss ikke i slike saker før alle fakta har kommet på bordet med de konsekvensene det kan ha, sier Parmann og avslutter, - Trenere og ledere skal trå meget varsomt i sin sosiale relasjon til sine utøvere, og da spesielt for mindreårige. Historien viser dessverre at slike preventive regler er nødvendige for å forhindre overgrep i idretten.

 

På disse temasidene hos Norges Idrettsforbund og Norges Basketballforbund kan du lese mere om «Trygg på trening», ansvaret til så vel klubb som trenere og andre ledere i idretten og ikke minst om hvordan du kan varsle:
Norges Idrettsforbund – Trygg Idrett Norges Basketballforbund – Uønsket adferd