Norges Basketballforbund / Nyheter / 2021 / Svar på henvendelse om avlyst UNM
Gimlepas2.jpg

Svar på henvendelse om avlyst UNM

Styret i NBBF har mottatt en henvendelse fra en gruppe i norsk basketball som har ønsket en revurdering av vedtaket om å avlyse UNM. Henvendelsen har blitt vurdert, og presidenten i NBBF har svart gruppa ut per e-post. Svaret er gjengitt i artikkelen.

Vi takker igjen for deres engasjement på vegne av U16- og U19-årgangene som mister sine respektive norgesmesterskap på grunn av koronasituasjonen.

Henvendelsen inneholdt ikke noe nye elementer som NBBF ikke har hatt oppe til vurdering allerede, og situasjonen har ikke endret seg etter dette, men dessverre snarere tvert imot. Dette da flere store byer har forlenget innendørs treningsforbud, deriblant Oslo og Bergen, og vil ikke revurdere dette før hhv. 29. april og 3. mai.

I regjeringens gjenåpningsplan, som ble iverksatt med trinn nr. 1 den 16. april, kommer det frem at hvert trinn skal virke i minimum tre uker før nye nivå kan vurderes. Samtidig så vil det ikke være mulig med noen konkurranseform over kommunegrensene før i trinn tre, som tidligst vil kunne bli vurdert innført i juni. Dette er en dato som etter vårt skjønn allerede henger i tynn tråd, bl.a. på bakgrunn av de strenge lokale tiltakene som allerede er innført i Norges to største byer.

Det vil derfor ikke være realistisk og forsvarlig å planlegge og gjennomføre to omfattende norgesmesterskap med tilhørende kvalifiseringsturneringer innen utløpet av juni, som da vil maksimalt kunne bestå av 4 helger. Dog trolig færre eller i verste fall ingen helger. Oppkjøringen til slike mesterskap skal også være preget av rettferdighet og like forberedelsesmuligheter, noe som ikke lar seg gjøre gitt de forskjellige lokale og regionale restriksjonene. Selv om ordlyden i kampreglementet er uklar ift. om det skal gjennomføres kvalifisering også for U19, må dette regnes som implisitt i en eller annen form, da et offisielt norgesmesterskap ikke kan være en lukket invitasjonsturnering.

NBBF har også allerede bestemt at de få helgene før sesongslutt den 30. juni som eventuelt blir tilgjengelige for konkurranser, skal disponeres av regionene til regionale og lokale kamparrangementer. Dette for å kunne tilby aktivitet til flest mulig, etter idrettens visjon «Idrettsglede for alle», samt det faktum at det er atskillig større sjanse for at slike lokale/regionale kamparrangementer er gjennomførbare versus store nasjonale mesterskap som heller ikke er underlagt noen toppidrettsprotokoll.

NBBF har et tydelig samfunnsansvar i denne pågående pandemien som heldigvis nå ser ut til å ha en ende etter hvert som vaksineringen rulles ut. Men det å presse frem en gjennomføring av så store nasjonale arrangementer for tidlig er dessverre noe som ikke NBBF mener er forsvarlig innenfor realistiske rammer. Det bør også legges til at de tre første ukene i juni er satt av til å gjennomføre muntlige eksamener i skolen, og avgangselevene har allerede et "redusert vitnemål» siden de skriftlige eksamenene er avlyst. Det vil være uheldig om en turnering, med dens oppkjøring, griper for mye inn i disse forberedelsene, og i særdeleshet uheldig hvis slike aktiviteter også kan medføre økt smitterisiko i denne perioden.

NBBF lar derfor vedtaket om å avlyse årets NM for U16 og U19 stå.Oppfordring til ressursgruppen.

NBBF ser at det i en unntaksperiode, der det kun er tapere i bl.a. idretten, så er det noen som føler et større tap enn andre. Dette gjelder i høy grad «U-NM-årgangene», og da i særdeleshet «U19-NM-årgangen» som har dette mesterskapet som sin endelige finale for sine aldersbestemte karrierer. Der ligger det en stor sympati fra vår side.

Vi setter stor pris på arbeidsgruppens iherdige iver etter å klare å få arrangert noe spesielt for disse årgangene, og vi ønsker derfor å oppfordre klubbene deres til å rette en søknad om tilskudd til følgende:

  • Invitasjonsturnering for minimum 12 lag for U17 og/eller U20 (dem som er U16 og 19 i denne sesongen).
  • Utvelgelsen av inviterte lag, og dens prosess, skal godkjennes av NBBFs sportssjef, og skal besta av lag fra alle regioner.
  • Evt. arrangement avholdes i August/September 2021 og før regionale serier starter.
  • Det skal inviteres båre til jente- og gutteklasse i de to aldersgruppene.
  • Samtlige kamper skal spilles med ordinær spilletid iht. offisielle spilleregler for basketball (4 x 10 minutter effektiv tid)
  • Arrangementet skal være innenfor de tekniske kravene som settes til NM-sluttspill, jfr NBBFs arrangementskrav.
  • Søknad(er) skal komme fra klubb(er) tilsluttet NBBF

Hvis et tilfredsstillende opplegg legges frem for en slik turnering, vil NBBF innvilge en arrangementsstøtte tilsvarende arrangementsstøtten som tildeles arrangørklubbene til NM-sluttspillene, pålydende kr 25.000 pr. årgang, eller kr 50.000 totalt. Hvis flere klubber søker om det samme, vil det bli gjort en vurdering mellom dem, men jeg vil anta at dere som ressursgruppe har en god nok kommunikasjon med aktuelle arrangørklubber og miljøet til å kunne unngå dette.

 

En slik søknad kan rettes til NBBFs generalsekretær.

 

Med en slik støtte fra NBBF sentralt, vil en turnering kunne gis et tydelig offisielt stempel, selv om det ikke er et offisielt norgesmesterskap, og vil kunne linkes opp mot NBBFs navn og profil, og også kunne omtales gjennom NBBFs kanaler.

Et navn på en slik turnering kan for eksempel være «NBBF U20 Elite Invitational», eller noe annet mer fengende, som tydeliggjør statusen på turneringen men samtidig skiller det navnemessig fra et NM.

Det tas imidlertid et forbehold om at et eventuelt utsatt nordisk mesterskap for U-landslag kan beslaglegge noe av denne tiden, noe som muligens kan beslaglegge datoer før 13. august. Men her råder det fremdeles store usikkerheter.

Vi håper dette er av interesse, og ser frem til å høre fra dere igjen.

 

Vennlig hilsen

 

Jan Hendrik Parmann

President