Norges Basketballforbund / Nyheter / 2021 / Nytt regelverk, nye forskrifter og ny dopingliste trådte i kraft 1. januar
antidoping_logo.png

Nytt regelverk, nye forskrifter og ny dopingliste trådte i kraft 1. januar

Fra 1. januar trådte en ny World Anti-Doping Code (WADC) i kraft. Dette er det internasjonale antidopingregelverket som skal gjelde i alle idretter, i alle land. 

GJELDENDE FRA 1/1-2021:

Antidoping Norge har listet opp ti endringer som er verdt å merke seg:

1. NYE STANDARDER. I tillegg til WADC har WADA fastsatt internasjonale standarder på ulike områder som er bindende. Fra 1. januar 2021 etableres to nye standarder:

Som følge av dette flyttes en del elementer fra koden og andre standarder inn i disse to nye standardene.

2. HELSE FØRST. Helse er etablert som et overordnet prinsipp og et grunnleggende rasjonale for antidopingarbeidet. Helse var i sin tid utgangspunktet for framveksten av antidopingbevegelsen, og med formuleringene i nye WADC er helseaspektet understreket veldig tydelig.

3. UTØVERCHARTER. Det er utarbeidet et eget dokument som kalles «Athletes’ Anti-Doping Rights Act». Dette er et prinsippdokument som sier noe om utøveres rettigheter.

4. BESKYTTE VARSLERE. WADC artikkel to lister opp de forhold som anses å være brudd på dopingbestemmelsene. Her er det nå lagt til et punkt 2.11 som rammer personer som truer eller skremmer varslere, eller anvender represalier.

5. NYE ANALYSER. Det understrekes at det åpnes for nye type analyser fra andre laboratorier til å fastslå rettsmedisinske opplysninger som fingeravtrykk, DNA o.l.

6. MIBSRUKSSTOFF. Misbruksstoff er en ny betegnelse som innføres. Disse stoffene reguleres nærmere i WADAs dopingliste. Positiv prøve på et misbruksstoff kan gi en reduksjon helt ned til 3 måneder dersom en kan bevise at stoffer er inntatt utenfor konkurranse, og at bruker ikke fremmer idrettsprestasjon. Dette kan for eksempel være stoffer som kokain, heroin, MDMA og THC (cannabis). Dersom utøver også gjennomfører et behandlingsprogram kan utelukkelsen reduseres til 1 måned.

7. SKJERPENDE OMSTENDIGHETER. Begrepet «skjerpende omstendighet» lå tidligere inne i World Anti-Doping Code og kunne gi en økt utelukkelsesperiode. Nå er denne formuleringen tatt inn igjen i artikkel 10.4 og innebærer at utelukkelsen kan utvides med opptil 2 år.

8. RESULTATHÅNDTERINGSAVTALE. Dersom utøver erkjenner et brudd på antidopingreglene og aksepterer den foreslått utelukkelsen innen 20 dager etter å ha blitt informert om påstand om regelbruddet, kan utelukkelsen reduseres fra 4 år til 3 år.

9. BESKYTTET PERSON. Definisjonen «beskyttet person» er ny og er innført for personer som har behov for et ekstra vern. Definisjonen omfatter utøver eller annen person som ved tidspunkt for regelbruddet:
(i) ikke har fylt 16 år;
(ii) ikke har fylt 18 år og ikke er inkludert i en registrert testpool og aldri har konkurrert i et internasjonalt idrettsarrangement i en åpen kategori; eller
(iii) av andre årsaker enn alder har mistet sin rettslige handleevne etter nasjonal lovgivning.

10. MOSJONSUTØVERE. «Mosjonsutøvere» blir en ny utøverkategori. For denne gruppen er det større fleksibilitet i regelverket dersom en ikke har opptrådt forsettlig. Mosjonsutøvere kan ikke omfatte personer som i løpet av de siste fem år:

  1. har vært idrettsutøver på internasjonalt nivå
  2. har vært idrettsutøver på nasjonalt nivå
  3. har representert et land i et internasjonalt idrettsarrangement i en åpen kategori (utelukker konkurranser begrenset til alderskategorier)
  4. vært inkludert i en gruppe som har meldeplikt.

Den reviderte koden fastslår at alle utøvere som ikke er definert som nasjonal eller internasjonal toppidrettsutøver kan søke om medisinsk fritak i etterkant av en positiv prøve (retroaktiv søknad) for bruk av legemidler som inneholder stoffer som står på dopinglisten. Dette innebærer at utøvere på lavere utøvernivå ikke er pliktig til å inneha forhåndsgodkjent medisinsk fritak for bruk av stoffer i gruppe S1 og S2 på dopinglisten, slik det nasjonale regelverket krever per dags dato. Kriteriene for å få innvilget medisinsk fritak er imidlertid gyldig for alle utøvernivå, uavhengig av om man søker i forkant eller retroaktivt. Utøvere på alle nivå kan søke om forhåndsgodkjent fritak dersom man er usikker på om kriteriene er oppfylt.