Norges Basketballforbund / Nyheter / 2021 / Kjønnsbalanse og minoritetsrepresentasjon
Foto: Sarah McCutcheon
Foto: Sarah McCutcheon

Kjønnsbalanse og minoritetsrepresentasjon

Styret i NBBF har fattet et vedtak og forfattet en resolusjon om kjønnsbalanse og minoritetsrepresentasjon i norsk basketball. En resolusjon fra styret gir en enda større ryggdekning for innsatsen administrasjonen nå gjør på dette området.

Sett i lys av fokuset på mangfoldet i idretten, og NBBFs rolle i dette, ønskes det at det på et overordnet nivå legges et større trykk, bevissthet og forpliktelse i vår egen idrett og organisasjon på temaer som berører kjønnsbalanse og minoritetsrepresentasjon.

Administrasjonen arbeider allerede med prosjekter som berører disse temaene, og NBBF er også representert i flere organer som jobber med slike utfordringer.

Styrets resolusjon lyder:

«NBBF ser på mangfoldet som en viktig ressurs for videre vekst og utvikling i norsk basket. NBBF skal derfor arbeide for å sikre mangfoldet ved å aktivt bidra til at dette også gjenspeiles i styrer og øvrige organer i norsk basket og norsk idrett. Dette inkluderer en god kjønnsutjevning, aldersgruppers påvirkningsmuligheter, samt at minoriteter rekrutteres og involveres i beslutningsprosesser som styrearbeid, administrativt arbeid, trenergjerninger og tilsvarende på alle nivåer i NBBF, norsk idrett og dets klubber."