NBBF_NIVA 3_ny.jpg

Trener 3 - 2022

Så inviterer vi igjen til Trener 3 utdanning i regi av NBBF. Utdanningen starter i juni 2022 og varer frem til september 2023. Påmeldingsfrist er 4. mars 2022.

 

Invitasjon til trenerutdanning Trener 3 – Årgang 2022

 

Det er en glede å invitere til trenerutdanning for Trener 3. Trener 3 er trenernivået i Norge som skal gi Norsk Basket et kompetanseløft på elitenivå. På dette nivået skal trenere tilegne seg å analysere, reflektere og benytte praksis og teori som er relevant for optimal prestasjonsutvikling for morgendagens toppidrettsutøvere. Kurset har en varighet på 90 timer og strekker seg over totalt 4 helger som inkluderer én langhelg i regi av NIF og deltagelse på Nordisk Mesterskap for U18.

Trener 3 er NBBFs elitetrenerutdanning og for å være hovedtrener i FIRI-liga menn, FIRI-liga kvinner og på landslag er det krav om å ha godkjent Trener 3 utdanning.

Forløpet på Trener 3 er endret fra og med 2022. Det vil være markant større fokus på erfaringsutveksling, refleksjon og eget arbeid fremfor undervisning, da vi forventer at trenere på dette nivå har mye kunnskap og i større grad trenger å implementere, observere og reflektere. Vurderingsform er også endret fra en skriftlig oppgave til muntlig eksamen på bakgrunn av en skriftlig synopsis.

Trener 3 arrangeres i samarbeid med NIF Trenerutvikling og Olympiatoppen for å sikre et aktuelt, relevant og faglig høyt nivå på utdanningen. NBBF er stolt av dette samarbeid som er basert på fellesundervisning med andre særforbund. Utfordringen med samarbeidet er, at planleggingen skjer i samråd med flere særforbund og derfor er ikke planen for undervisningen klar på dette tidspunkt. Vi forventer å kjenne programmet for felles undervisning med utgangen av mars måned.

 

Fysiske samlinger i NBBF regi

Helg 1                 
Fredag 17. juni – søndag 19. juni
Oppstart er fredag kl 1800 og avslutning er søndag kl 1600

Helg 2
Fredag 19. august – søndag 21. august
Oppstart er fredag kl 1800 og avslutning er søndag kl 1600

Helg 3                 
Juni/juli 2023    
Deltagelse på Nordisk Mesterskap for U18 i Södertälje (SWE)

 

Obligatoriske oppgaver underveis i forløpet

 • Scouting av Norge U18 i Nordisk Mesterskap (29.6-3.7 2022) via stream/video. Ender opp i en analyse som leveres med innleveringsfrist 1. august 2022.
 • Scouting av enkeltspiller i U18 EM. Video er tilgjengelig via FIBA sin hjemmeside. Scouting report og individuell utviklingsplan har innleveringsfrist 1. desember 2022.
 • Synopsis og endt eksamen brukes som grunnlag for en presentasjon på DST 2023. Presentasjonen har ikke innflytelse på eksamensresultat, men tildeling av kompetanse og diplom forutsetter at presentasjon på DST er gjennomført.

 

Fellesdel med NIF Trenerutvikling og Olympiatoppen

Det vil være en serie med obligatoriske moduler via NIF/OLT. Disse vil hovedsakelig være digitale moduler på hverdager. Det vil også være en fysisk samling som del av NIF/OLT sin leveranse. De digitale modulene kan være både dagtid og kveldstid, hvorfor det er viktig at du har gjort deg klar at det kan bli nødvendig å søke fri fra jobb og/eller trening på enkeltdager. Vi forventer at ha en plan klar for denne del av kurset med utgangen av mars 2022.

 

Vurderingsform og innleveringer underveis i forløpet

I etterkant av samlinger og oppgaver vil det være krav om innlevering av refleksjonsnotat eller en oppgavebesvarelse. Disse sendes inn og lagres også til eget bruk senere. På bakgrunn av disse refleksjonsnotat/oppgaver skal hver enkelt trener utarbeide en synopsis, som leveres 1. mai 2023. Synopsis og innleveringer fra hele forløpet danner grunnlag for muntlig eksamen under siste samlingshelg, som er deltagelse på Nordisk Mesterskap for U18 i Södertälje i juni/juli 2023. Eksamen vurderes bestått eller ikke bestått. Resultat gis innen hjemreise fra Nordisk. Diplom overrekkes på DST i september 2023 når kandidaten har gjennomført presentasjonen av sitt eksamenstema.

 

Sted:                   

Samlinger avholdes sannsynligvis i Oslo, men er enda ikke fastsatt og det vil bli tatt hensyn til geografisk spredning av deltakere.

 

Om koronasituasjonen

Koronasituasjonen har selvfølgelig også innvirkning på kursavvikling i NBBF. Vanligvis bruker vi mye energi på å planlegge kursåret, så vi unngår kollisjoner mellom aktivitetene våre (da særlig kollisjoner mellom seriehelger og utdanningshelger i terminlisten). På grunn av endringer i terminlisten så vil det i 2022 være mulig at det kan komme kollisjoner. Det beklager vi, men det har rett og slett ikke vært mulig å ta hensyn til alt akkurat i år. Derfor kan det forekomme kollisjoner. Vi oppfordrer til at klubbene/trenerne klarer å praktisere en «jeg misser dessverre kampen på lørdag, fordi jeg skal på kurs for å bli en bedre trener for dere»-holdning i denne tiden. Vi må klare å se nytteverdien av 1 seriekamp opp mot varig kompetanseheving. Både for deg selv, ditt lag, din klubb og for norsk basket som helhet.

 

Påmeldingsfrist:             

Fredag 4. mars 2022 på Idrettskurs/MinIdrett. Søk etter kurs-ID: 6240085 eller bruk denne link: https://minidrett.nif.no/Event#6240085-010

Vær oppmerksom på at påmeldingen din i første omgang skjer til venteliste. Når du har blitt godkjent som deltaker vil du bli tilbudt fast plass på kurset. Du vil bli varslet om dette på SMS og få 24 timer til å bekrefte plassen ved å betale deltakeravgiften online.

Det er mulig for klubben din å påmelde deg og betale direkte i Idrettskurs.

 

Brukerstøtte og hjelp med MinIdrett og Idrettskurs

Telefon 21029090

minidrett@idrettsforbundet.no

 

Arrangør:                          Norges Basketballforbund

 

Krav til deltakelse:        

Fullført og godkjent Trener 2. Se i øvrig nedenstående om utvelgelse.

 

Varighet:                          

90 undervisningstimer
90 timer trenerpraksis

 

Krav til bestått kurs:

 • Fullført og bestått alle moduler
 • Fullført og godkjent trenerpraksis
 • Bestått videoanalyse 1 Innleveringsfrist 1. august 2022
 • Bestått videoanalyse 2 Innleveringsfrist 1. desember 2022
 • Innlevert synopsis Innleveringsfrist 1. mai 2023
 • Bestått eksamen
 • Gjennomført presentasjon på DST 2023
 • Tilfredsstiller kompetansekrav

 

Kvalifisering:                   

Trenere med bestått Trener 3 utdanning er kvalifisert til oppdrag som hovedtrener i FIRI-liga menn, FIRI-liga kvinner og landslag. Trener 3 kvalifiserer til opptak på fremtidig Trener 4 og FECC.

 

Utgifter:                            

Deltakeravgift kr 5000,-

NBBF bestiller og dekker overnatting med frokost for tilreisende deltakere.

Deltakere bestiller og betaler selv reise.

Deltakere betaler all lokaltrafikk og mat utover frokost selv.

Tilreisende utenfor det aktuelle kursstedet får reisestøtte til hver samling for rimeligste reisemåte:

 • Deltakere som behøver fly får inntil kr 1500 for rimeligste flyreise
 • Deltakere fra Region Nord får inntil kr 2000 for rimeligste flyreise
 • Deltakere som behøver tog eller buss får inntil kr 1500 for rimeligste reisemåte.

 

Undervisning:                 

Undervisning vil hovedsakelig være på norsk, evt. på engelsk dersom det er engelskspråklige og alle deltakere kan følge kurset på engelsk.

 

Trenerutviklere:             

Forelesere vil være erfarne trenere med Trener 3, FECC-sertifisering eller annen høyere utdanning.

 

NBBFs prinsipper og rutiner sier følgende om uttak til Trener 3 utdanning

 1. Godkjent Trener 2 utdanning er en forutsetning for å få rett til å delta på Trener 3 utdanning.
 2. Deltakere skal være aktive trenere ved kursstart og skal som hovedregel være hovedtrener eller assistenttrener for lag i eliteserie, landslag (U eller senior), eller hovedtrener for lag i U19 serie. Trenere som har gode grunner for å ikke ha slike oppdrag på søknadstidspunktet skal vurderes på lik linje med øvrige søkere dersom det sannsynliggjøres at treneren vil kunne få slike oppdrag innen rimelig tid etter søknaden.
 3. Antall deltakere på Trener 3 utdanningen er begrenset. Begrensningene fastsettes av NBBFs generalsekretær basert på ressurser og behov.
 4. Deltakerne skal ved påmelding sende inn sin trener-cv sammen med kort beskrivelse av sin målsetning som trener.
 5. Dersom kurset får flere påmeldte enn antall tilgjengelige plasser gjøres det en utvelgelse basert på kompetanse, erfaring, målsetning/motivasjon og behov i aktuell region. NBBF skal også søke å sikre en kjønnsbalanse blant trenerne.
 6. Endelig utvelgelse gjøres av NBBFs generalsekretær basert på innstilling fra trener- og dommerkoordinator. Trener- og dommerkoordinator skal innhente faglige innspill fra øvrige relevante personer i NBBFs administrasjon.

 

Om offentliggjørelse av deltagere på Trener 3

Deltagere til Trener 3 vil bli offentliggjort på basket.no når utvelgelsen har funnet sted og deltagerne har bekreftet deltagelse og betalt deltageravgiften i Idrettskurs.

 

 

 

Kursansvarlig:                 

Kevin Juhl-Thomsen
Kevin Juhl-Thomsen
Sports- og utdanningskonsulent

Gjennomføring og utvikling av kurs og kompetansetiltak for dommer og trenere.

Offisiell invitasjon til Trener 3 - 2022

Offisiell invitasjon til Trener 3 - 2022

Kevin Juhl-Thomsen
Kevin Juhl-Thomsen
Sports- og utdanningskonsulent

Gjennomføring og utvikling av kurs og kompetansetiltak for dommer og trenere.