3X3 / Nyheter 3MOT3 / 3X3-Sommer skal bidra til aktivitet for jenter på lokale utebaner
Foto fra 3X3 2018
Foto fra 3X3 2018

3X3-Sommer skal bidra til aktivitet for jenter på lokale utebaner

Ny søknadsfrist for "3X3-Sommer". Klubben kan nå søke om midler til gjennomføring av aktivitet for jenter på lokale utebaner i løpet av sommeren.

NBBF er tildelt midler fra NIFs Kraftak for mangfold til pilotprosjektet "3X3-Sommer". Prosjektets hovedmål er å rekruttere kvinnelige utøvere i ungdomsårene som per i dag ikke deltar i klubbens organiserte aktivitet.

Klubbene som deltar i prosjektet skal legge til rette for lavterskel 3X3-aktivitet sommeren 2024 på lokale utebaner. Deltakerne skal etter sommeren inviteres inn i klubbens ordinære 3X3-aktivitet (denne aktiviteten kan være en del av åpen hall e.l.). 

Prosjektet skal bidra til å skape et aktivt og et inkluderende miljø for barn og unge som per i dag faller utenfor idretten. Med dette bidrar klubbene med å gi utøverne en tilrettelagt inngang inn i ordinær aktivitet til høsten, som videre gir tilhørighet og inkludering i klubbens sosiale arena. Inkludering i klubben etter sommeren må ta hensyn til barrierer som økonomi, språk etc. Klubbene som deltar i prosjektet får tilbud om veiledning i regi av NBBF i form av informasjon og rådgivning rundt inkludering av barn og unge. 

 

 

Hovedmål:  

Inkludering av barn og unge fra sårbare miljøer, med fokus på jenter. 

Aktivitetsmål:  

Hver klubb som deltar i prosjektet skal gjennomføre fire aktivitetsdager på lokal utebane. Totalt i prosjketet skal det gjennomføres ti prosjekter i ulike klubbers lokale uteområder, der det er høy andel barn og unge som ikke deltar i ordinær aktivitet per i dag. 

Hvem kan søke: 

Idrettslag som er medlemmer av NBBF og oppfyller prosjektets søknadskriterier. 

Søknadsfrist:  

 1. mars 2024 via digital plattform. Søknad sendes via søknadsportal, budsjett sendes på epost. (Se mal nederst i nyhetssaken.)

 Forlenget søknadsfrist satt til 26. mai 2024.

 

Kriterier for tildeling: 

 • Geografi: Klubbens nedslagsfelt er i et belastet område der økonomi som barriere er en utfordring for ungdommers deltakelse i idretten. Prosjektet er rettet mot miljøer der det er et behov for alternativ aktivitet for stimulering av ungdommer som ikke er en del av organisert idrett per i dag. Målet er å aktivere ungdommer som ikke deltar i idretten og tilby tilhørighet og inngang til et fellesskap i idrettslaget på ungdommenes premisser. Aktiviteten på utebanene må være i nærheten av der idrettslaget gjennomfører sin ordinære treningsaktivitet.  
 • Situasjon: Klubben har en nå-situasjon som tilsier at tildeling av midlene vil gi en sterk positiv effekt på klubbens mulighet til å nå ungdommene og lykkes med sitt prosjekt. Klubben må ha ukentlig 3X3- aktivitet som er innendørs høst/vinter/vår. Dette kan være i forbindelse med åpen hall eller lignende.
 • Plan: Klubben kan vise til en plan for rekruttering, ivaretagelse og utvikling av jenteutøvere i prosjektet, inkludert oversikt over aktivitetsomfang, hvem som skal stå for aktiviteten, hvordan man tenker å informere deltakerne om klubbens tilbud, behov for utstyr og markedsføring av aktiviteten (plan for å nå ungdommene). 
 • Krav til aktivitet: Oppstartsarrangement for å gjøre tilbudet kjent i lokalmiljøet med mål om å nå lokale ungdommer. Den resterende andelen av aktivitet gjennom prosjektperioden står klubben fritt til å legge opp en plan for, men avslutningsvis i prosjektperioden må aktivitet i prosjektet samkjøres med aktiviteten i klubbens ordinære 3X3-aktivitet, for å sikre trygghet og tilhørighet mellom de nye utøverne og de eksisterende utøverne.
 • Søknadssum: Maks tildeling/søknadssum er kr 20 000 per søknad/prosjekt. Det kan leveres en søknad per klubb. 

 

Klubbene som deltar forplikter seg til:  

 1. Rapportering iht. rapporteringsplan. Klubbene må rapportere antall deltakere i prosjektet med alder og kjønn, og antall nye medlemmer som deltar i klubbens ordinære 3X3-aktivitet ved prosjektets slutt. Klubbene må levere en sluttrapport når prosjektet er avsluttet.
 2. Levere bilder av aktiviteten med godkjent samtykke fra personene som er avbildet.
 3. Oppfylle nødvendig kompetansekrav: Kompetansekrav for trener – NBBFs prosjekt.
 4. Legge til rette for deltakelse og samkjøring av klubbens 3X3-aktivitet og NBBFs 3X3-aktivitet sommeren 2024. Informere om andre 3X3-turneringer etc.
 5. Delta med minimum en person på Baskethelgen 2024. 

 

Søknad leveres via elektronisk portal. Budsjett og eventuelt øvrige vedlegg sendes samlet via e-post med emnet 3X3-Sommer søknad «klubbnavn» til Ragnhild.Riis@basket.no  

 

Innhold i søknaden finner du her.  

Budsjettmal finner du her