Innkalling Regionsting i VEST 2022

Region VEST kaller med dette inn til Ting 3. mai kl. 18.30.

Tinget vil bli gjennomført digitalt (TEAMS). Invitasjon med møtelink sendes ut til delegatene i forkant av møtet.

NBBF Region Vests medlemsklubber kan stille med 2-to-representanter med møterett, tale-, forslags- og stemmerett iht. NBBF Region Vests lover § 16 (2) b. Representasjon skal være sammensatt i henhold til NIFs lov §2-4.

Representanter må være valgt på årsmøte eller oppnevnt av styret etter fullmakt og meldt regionen senest en uke før regionstinget skal avholdes jfr. NBBF Region Vests lover §16 (6)

Forslag som skal behandles på regionstinget må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. 

 

Spørsmål, fullmakter og eventuelle saker sendes til Lene Instebø, epost: Lene.Instebo@basket.no

Innkalling

Fullmaktskjema

Tingdokumenter